รายชื่อนศ.
รายวิชา529435 : POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6100049 นางสาวพิมพ์ประภา ตอบกลาง  EE10
2 B6100186 นางสาวรุ่งทิพย์ ชาลีหอม  EE10
3 B6102609 นายเจษฐาพล พลงาม  EE10
4 B6102722 นางสาวจิราภรณ์ กระเเสโสม  EE10
5 B6102883 นายภูวดล กวนกระโทก  EE10
6 B6102975 นายวายุภักษ์ กะไหล่กลาง  EE10
7 B6102982 นายสนธยา กัญญะวงค์  EE10
8 B6103026 นายบุรพัฒน์ กัสนุกา  EE10
9 B6103491 นางสาววรวรรณ แก้วด่านนอก  EE10
10 B6103613 นายภาณุพงศ์ แก้วศรี  EE10
11 B6104146 นายฮิเดกิ ค้าขาย  EE10
12 B6104153 นายคณิตสรณ์ คำเกิด  EE10
13 B6104474 นายปรินทร โคตรโยธี  EE10
14 B6104481 นายนนธวัช โคตรศรีวงษ์  EE10
15 B6104498 นางสาวนริศรา โคตร์สินธ์  EE10
16 B6104672 นายชูเกียรติ จงยัง  EE10
17 B6104849 นายวสิน จันทคีรี  EE10
18 B6105679 นางสาวรุจิรา ชนะจน  EE10
19 B6106041 นายวุฒิกร ชีวศิริรัตน์  EE10
20 B6106461 นายทิวากร ซาเสน  EE10
21 B6106522 นายดนุสรณ์ แซ่เล้า  EE10
22 B6106706 นางสาวเกศกมล ดีบุกดำ  EE10
23 B6107253 นางสาวเบญจมาศ ทองขาว  EE10
24 B6107529 นายเฉลิมเกียรติ ทาสระคู  EE10
25 B6107536 นายสิทธิพงษ์ ทาสุคนธ์  EE10
26 B6107697 นายชนภัทร ทุมพงษ์  EE10
27 B6107796 นายปริญ เทาทองสุข  EE10
28 B6107819 นายไอศวรรย์ แท่งทอง  EE10
29 B6107857 นางสาวปุณยภา ไทยยิ่ง  EE10
30 B6107970 นางสาวพรนภัส นครรัมย์  EE10
31 B6108540 นายอภิสิทธิ์ เนตะชาติ  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.