รายชื่อนศ.
รายวิชา529435 : POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6011666 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีเงิน  EE10
2 B6012090 นางสาวปิยวรรณ ธนรัตน์รุจินัน  EE10
3 B6020040 นางสาวพัสตราภรณ์ อิสสะอาด  EE10
4 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์  EE10
5 B6025885 นายมุนิพันธ์ มุกธวัตร  EE10
6 B6026059 นายมติมันต์ ศรีมาตรภิรมย์  EE10
7 B6026110 นางสาวประภัสสร ภูธา  EE10
8 B6027339 นายปิยพัทธ์ นันทบุตร  EE10
9 B6028930 นางสาวจุฑามาศ เชิญกลาง  EE10
10 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง  EE10
11 B6113094 นางสาวสุวิมล ราชพลแสน  EE10
12 B6113698 นายสิทธิกร วงษ์อามาตย์  EE10
13 B6114060 นายณรงค์ชัย วิบูลย์กุล  EE10
14 B6114411 นางสาวปุณณมาส ศรีพรหม  EE10
15 B6114909 นายอภิรมย์ สมบูรณ์  EE10
16 B6115579 นายกรวรรต สีเเก้วสิ่ว  EE10
17 B6115654 นางสาวสิปาง สีหนันทวงศ์  EE10
18 B6116057 นางสาวสุมิตรา สุวรรณโคตร  EE10
19 B6116163 นายวิวรรธน์ สุเหร็น  EE10
20 B6116248 นายศุภวิจักขณ์ เสโส  EE10
21 B6116460 นางสาวกนกภัณฑ์ แสนธนู  EE10
22 B6116545 นางสาวศิริลักษณ์ แสนอินทร์  EE10
23 B6116729 นางสาวจิราภรณ์ หนองนา  EE10
24 B6117542 นายพรรณกร อินศิริ  EE10
25 B6117689 นายสุเมธัส อุทัยเลิศ  EE10
26 B6117870 นางสาวมาลัยทิพย์ โอกาโน้  EE10
27 B6118280 นางสาวธันยรัศมิ์ ล้องามล้วน  EE10
28 B6118617 นายธนภัทร ผู้มีสัตย์  EE10
29 B6130213 นายภาณุพงศ์ เอกากาย  EE10
30 B6130299 นางสาววรัญญา วรรณปะกะ  EE10
31 B6130398 นายอภิวัฒน์ แสบงบาล  EE10
32 B6130572 นายจตุรงค์ ธนานันต์  EE10
33 B6132613 นายวีรชัช เกษมศรี  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.