รายชื่อนศ.
รายวิชา527243 : INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6201296 นายนฤสรณ์ อุ่นปิง  TCE10
2 B6202132 นางสาวสิริพรเจริญรุ่ง โล่ห์สกุล  TCE10
3 B6202484 นางสาวกัญญาพร ผ่านชมภู  TCE10
4 B6202521 นายอุกฤษฏ์ สิมลี  TCE10
5 B6202941 นายอาทิตย์ วงษาพัด  TCE10
6 B6203283 นางสาวธัญญาภรณ์ หนูริง  TCE10
7 B6203290 นางสาวนันฐิกา พัฒน์ลำภู  TCE10
8 B6203306 นายเกรียงไกร บุญเชนทร์  TCE10
9 B6208745 นางสาววรางคณา จ่ามีเคน  TCE10
10 B6209209 นายสรรชัย พิทยาวิวัฒน์กุล  TCE10
11 B6209353 นายพงศพัศ อารยะจันทรจิตร์  TCE10
12 B6213480 นายธนพล ติลาโพธิ์  TCE10
13 B6214838 นางสาวณัฏฐณิชา แก้วกรด  TCE10
14 B6216986 นางสาวสุพิชฌาย์ คิดพ่อค้า  TCE10
15 B6218416 นายตะวัน ปักการะสัง  TCE10
16 B6219178 นางสาวสุทธิดา เย็กรัมย์  TCE10
17 B6219444 นางสาวเจษฎาพร จัตุชัย  TCE10
18 B6219840 นางสาวบุษบา ลาศา  TCE10
19 B6220051 นายศุภกร อ่วมสอาด  TCE10
20 B6222581 นางสาวมินตรา ฝางแก้ว  TCE10
21 B6223373 นางสาวนภัสสร แก่นจันทร์  TCE10
22 B6224189 นายธนาคม กฤตติยานนท์  TCE10
23 B6224257 นายศักดิภัช สว่างเนตร  TCE10
24 B6226046 นางสาวลักขณา ทองสาย  TCE10
25 B6226558 นายชโนดม แช่มช้อย  TCE10
26 B6237806 นางสาวกิ่งพลอย ชูพงศ์  TCE10
27 B6238575 นางสาวสุภานันท์ ปุรันต์  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.