รายชื่อนศ.
รายวิชา539403 : PHOTONICS LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5810895 นายกายกรณ์ บุญเย็น  Electronic Engineering10
2 B5819744 นางสาวสุรีย์ลักษณ์ เรืองรักษ์  Electronic Engineering10
3 B5909216 นายปรัชญา แก้วคำ  Electronic Engineering10
4 B5915255 นายวิริยะพงษ์ บุญเกิด  Electronic Engineering10
5 B5915743 นายจักรกริช มาตราช  Electronic Engineering10
6 B5916115 นางสาววิภาวรรณ ชูกา  Electronic Engineering10
7 B5924547 นางสาวญาสุมิน มากภิบาล  Electronic Engineering10
8 B6002466 นางสาวดาวดวงจันทร์ ชั้นบุญ  Electronic Engineering10
9 B6004439 นายนิติพล ดอนมงคุณ  Electronic Engineering10
10 B6005627 นายสรวิศ เขียวสังข์  Electronic Engineering10
11 B6006051 นางสาวศิริขวัญ เพชรสูงเนิน  Electronic Engineering10
12 B6007652 นายศุภวิชญ์ มาริชิน  Electronic Engineering10
13 B6009373 นางสาวศรัณยา ซองกิ่ง  Electronic Engineering10
14 B6009571 นางสาวชุติมา ทองน้อย  Electronic Engineering10
15 B6010560 นางสาวพิชชารัตน์ แดงสด  Electronic Engineering10
16 B6011109 นายกันตะ ปกรณ์ภักดี  Electronic Engineering10
17 B6014926 นางสาวจิราภรณ์ สิทธิสังข์  Electronic Engineering10
18 B6017354 นายศรราม ศรีสมพร  Electronic Engineering10
19 B6021436 นางสาวณัฐธัญญา พวงนะที  Electronic Engineering10
20 B6022228 นางสาวอรญา ผิวผ่อง  Electronic Engineering10
21 B6024185 นางสาวจันทนา มงคลเจริญสุข  Electronic Engineering10
22 B6026585 นางสาวเกวลิน ฟองคำ  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.