รายชื่อนศ.
รายวิชา539403 : PHOTONICS LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5827640 นายจิรภัทร มีประทัง  Electronic Engineering10
2 B5909995 นายณัฐพงษ์ ภูจักแก้ว  Electronic Engineering10
3 B5919734 นายณัฐนนท์ อ่ำถนอม  Electronic Engineering10
4 B5927531 นายธีรภัทร ปัดสา  Electronic Engineering10
5 B6001032 นางสาวจตุพร อ่องหล้า  Electronic Engineering10
6 B6004033 นายณภัทรชนก แสนแก้ว  Electronic Engineering10
7 B6004224 นายภูริช พิพัฒน์ธรรมคุณ  Electronic Engineering10
8 B6004446 นายจักรกฤษณ์ ก่ำตา  Electronic Engineering10
9 B6004958 นางสาวญาณิศา สิงห์ทอง  Electronic Engineering10
10 B6005054 นายกฤษฎา จาบตะคุ  Electronic Engineering10
11 B6005382 นางสาวธิติสุดา ศรีมา  Electronic Engineering10
12 B6005764 นางสาวอรวี คำภา  Electronic Engineering10
13 B6006426 นายนันทพงศ์ บูรณพันธ์  Electronic Engineering10
14 B6006655 นายศิริวิทย์ พิมพ์โยธา  Electronic Engineering10
15 B6006747 นายณราวุธ คำประเสริฐ  Electronic Engineering10
16 B6012243 นายธีรัช แสนสุข  Electronic Engineering10
17 B6013233 นายปิติภูมิ บันดร  Electronic Engineering10
18 B6013349 นายนัฐพงษ์ สุทธิชาติ  Electronic Engineering10
19 B6015473 นายธนาพล ทับสาร  Electronic Engineering10
20 B6016906 นางสาวภวิกา บัวทอง  Electronic Engineering10
21 B6019556 นายสุระวิทย์ จำปานิล  Electronic Engineering10
22 B6024932 นายณัฐกฤษฎ์ ชะโยจะ  Electronic Engineering10
23 B6025052 นายโสฬส พุแค  Electronic Engineering10
24 B6025434 นายคุณากร ปิ่นแก้ว  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.