รายชื่อนศ.
รายวิชา535753 : INDUSTRIAL SENSOR TECHNOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900381 นางสาวขวัญฤทัย ทำสวย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
2 B6000011 นายวัศพล บุญประตูไชย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
3 B6001995 นางสาวจิตติมา รวมธรรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
4 B6002619 นายสุดที่รัก ป้องแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
5 B6003937 นางสาวชฎาภรณ์ เกรียงมงคล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
6 B6005931 นายสุพล พลชิต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
7 B6005948 นางสาวสุพัตรา นามา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
8 B6007232 นางสาวชลธิชา พ่ออามาตย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
9 B6007911 นางสาวนัทริกา จิกจักร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
10 B6013301 นางสาวณัฏฐธิดา เทศสิงห์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
11 B6014940 นางสาวทิพยรัตน์ ทิพย์พีทานนท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
12 B6015824 นางสาวบุษบงกฏ แสงศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
13 B6015831 นายนครินทร์ เป็นพร้อม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
14 B6016142 นายณัฐพงษ์ พบพิมาย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
15 B6016289 นางสาวมนสิชา ชะรอยรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
16 B6016302 นายเจนณรงค์ หวังดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
17 B6016333 นางสาววิจิตรา พรดอนก่อ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
18 B6021801 นางสาวจุฬาลักษณ์ อิทธิพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
19 B6022150 นายธนวินท์ ทิพยธร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
20 B6025083 นางสาวสุทธิกานต์ วันเพ็ญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
21 B6026424 นางสาวอิสรีย์ ชุมศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
22 B6027445 นางสาวสุวรรณรัตน์ หมื่นศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.