รายชื่อนศ.
รายวิชา539403 : PHOTONICS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5901951 นางสาวเขมจิรา เจริญศิริ  Electronic Engineering10
2 B5905263 นางสาวฐิติมา เจริญสุข  Electronic Engineering10
3 B5908158 นางสาวพสิกา ภู่ประดับตระกูล  Electronic Engineering10
4 B5909025 นางสาวธนภรณ์ สุนทะวงค์  Electronic Engineering10
5 B5915767 นางสาวณัฐณิฌา บุตรตะวงค์  Electronic Engineering10
6 B5921379 นางสาวนิรัชฌา คำสียา  Electronic Engineering10
7 B6000288 นางสาวนภัสกร รุ่งเเสง  Electronic Engineering10
8 B6001100 นางสาวณัฐชยา โพธิ์กลาง  Electronic Engineering10
9 B6002701 นางสาวปุณยาพร กลิ่นอุดม  Electronic Engineering10
10 B6005351 นางสาวสุภาวดี ดอกพอง  Electronic Engineering10
11 B6005559 นางสาวอภิญญา ท้าวสูงเนิน  Electronic Engineering10
12 B6007867 นางสาวปิยธิดา มูลตา  Electronic Engineering10
13 B6007997 นายธนพล เพาะบุญ  Electronic Engineering10
14 B6009656 นายไชยา การสอน  Electronic Engineering10
15 B6010225 นายชัยสิทธิ์ ลักษณา  Electronic Engineering10
16 B6011222 นางสาวธนกร บุญยะวัตร  Electronic Engineering10
17 B6011437 นางสาววรรณรัตน์ โพระฎก  Electronic Engineering10
18 B6012793 นางสาววรารัตน์ มั่งกิ่ง  Electronic Engineering10
19 B6013486 นางสาวบุญสิตา สิงห์วี  Electronic Engineering10
20 B6014018 นายสุธินันท์ เขาแก้ว  Electronic Engineering10
21 B6024093 นายชัยวัฒน์ นนยะโส  Electronic Engineering10
22 B6026035 นางสาวสุธิภรณ์ คำสิทธิ์  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.