รายชื่อนศ.
รายวิชา214421 : INTERNET OF THINGS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B5972319 นายวีระวรัตน์ ฤชาอนุกุล นักศึกษาแจ้งจบ INFORMATION SCIENCE10
2 B6070212 นายเอกฤกษ์ กิจธิมน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
3 B6070236 นายพัชร กกสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
4 B6070403 นายปิยพงษ์ วงศ์สวาสดิ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
5 B6070489 นายภูมิมินทร์ นาคเสนีย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
6 B6070533 นางสาวปนัดดา ดอกนารี  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
7 B6070601 นายกฤษดา เจนประโคน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
8 B6070632 นายภัทรดนัย บุญเกิด  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
9 B6070656 นายนัฐวุฒิ นาคขุนทด  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
10 B6070724 นางสาววราภรณ์ เฟื่องเกษม  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
11 B6070809 นางสาวสาวิตรี พรมสูตร  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
12 B6070816 นางสาวกัลยาณี ผันกลาง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
13 B6070823 นางสาวครุวาร ไชโยธา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
14 B6070854 นางสาวปุญญิศา แก่นสวรรค์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
15 B6070878 นายอนันต์ยศ แก้วละมุล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
16 B6070892 นายเตชินท์ วิวัฒน์นิธิภาส  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
17 B6070960 นายปองพล ศิลปะ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
18 B6071028 นายอธิษฐาน เรืองฤทธิ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
19 B6071035 นางสาวนาราภัทร รวยทรัพย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
20 B6071110 นายมนัสวี วงค์บุญเพ็ง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
21 B6071226 นายกิตติชัย กระพันธ์เขียว  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
22 B6073237 นายไตรลักษณ์ โกศล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
23 B6073367 นางสาวคณิตา จันทร์สีเงิน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
24 B6073398 นายกฤติกร ธรรมบุตร  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
25 B6073411 นางสาวนภัสกร วิมลมาลย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
26 B6073527 นางสาวสุปวีร์ ขันดำ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
27 B6073534 นายพงษชาติ เฟื่องคำ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
28 B6073602 นายชยุตม์ โคตรพงษ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
29 B6073725 นายวิธาน จันทมาศ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
30 B6073947 นายนนทวัฒน์ จวนประเสริฐ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
31 B6074043 นายวรวุฒิ ทรัพย์กลาง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
32 B6074081 นายเฉลิมวงศ์ จันพิรักษ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
33 B6074425 นายวสุธา จันพางาม  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
34 B6074463 นายสหรัฐ วงค์บุญเพ็ง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
35 B6074562 นายพงศกร นากลาง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
36 B6074890 นายนริศ ปฏิมาภรณ์ชัย  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
37 B6074906 นางสาวนฎา ทองยัง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
38 B6075538 นายกิตติพัฒน์ ทองศรี  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
39 B6075590 นายภานุพงศ์ เจริญสวัสดิ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
40 B6075606 นายพงษ์สิทธิ์ อภิวงศ์โสภณ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.