รายชื่อนศ.
รายวิชา533262 : MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6103514 นางสาวประกายแก้ว แก้วนอก  IE10
2 B6103538 นางสาวธัญญาทิพย์ แก้วประภา  IE10
3 B6103705 นางสาวธัญนาถ ขวัญมา  IE10
4 B6104764 นางสาวเกษราพร จักรปา  IE10
5 B6105648 นางสาวแก้วกานดา ชฎาทอง  IE10
6 B6106225 นางสาวเบญจภรณ์ เชียงตุง  IE10
7 B6106751 นางสาวนลินิว แดงนกขุ้ม  IE10
8 B6107758 นางสาวพิชชาพร เทพเสนา  IE10
9 B6108915 นายศิริวัฒน์ บุญช่วย  IE10
10 B6108977 นางสาวจันทร์จิรา บุญทัน  IE10
11 B6109479 นางสาวลักษิกา ประกันทะ  IE10
12 B6110642 นายศรายุทธ์ พลเทพ  IE10
13 B6111403 นางสาวอุมาพร เพ็งชัย  IE10
14 B6111939 นายนันตพล ภูสำเภา  IE10
15 B6114015 นายคมสัน วารีศรี  IE10
16 B6114138 นางสาวตมัฏฐพร วิเศษมี  IE10
17 B6114183 นางสาวชนิษฎา โวหาร  IE10
18 B6114237 นางสาวนันติยะ ศรีโคตร  IE10
19 B6114718 นางสาวจิราภรณ์ ศิลปศิริวัฒน์  IE10
20 B6115418 นายกิจจา สำราญจิตต์  IE10
21 B6115692 นางสาวณัฏฐณิชา สุขแก้ว  IE10
22 B6116651 นางสาวเกวลิน หงษ์มณี  IE10
23 B6116682 นายชาคริต หงษ์ศรีทอง  IE10
24 B6116798 นายอนุศักดิ์ หรุ่งเป้า  IE10
25 B6117610 นายชิษณุพงษ์ อุดม  IE10
26 B6117658 นางสาวขจีพร อุทสาร  IE10
27 B6117931 นางสาวปิยพร เฮ้าตุ่น  IE10
28 B6131326 นายชินกฤต นาเจริญ  IE10
29 B6131746 นายพีรวิชญ์ เปรียบดีสุด  IE10
30 B6131807 นายอดิสรณ์ คำเหลี่ยม  IE10
31 B6237851 นางสาวปาลิตา โพธิ์หยวก  N/A60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.