รายชื่อนศ.
รายวิชา533262 : MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6103071 นางสาวอนุธิดา กาลจักร  IE10
2 B6103330 นางสาวเกวลี เกิดดี  IE10
3 B6105525 นายธนพล ฉัตรวงศ์วาน  IE10
4 B6106188 นางสาวสุธาทิพย์ เช็ดขุนทด  IE10
5 B6106201 นายธีรภัทร เชิงชวโน  IE10
6 B6106638 นางสาวดาริกา ด้วงตะกั่ว  IE10
7 B6106935 นายไตรรัตน์ ติรวีรขจร  IE10
8 B6106973 นายภัคพงศ์ เต็มดอน  IE10
9 B6108090 นายระพีพัฒน์ นัดเกษม  IE10
10 B6108656 นายอนันต์ บรรดาศักดิ์  IE10
11 B6109424 นางสาวธันยพร ปกติ  IE10
12 B6109783 นางสาวจินดามณี ปัญญาเหลือ  IE10
13 B6109851 นางสาวบุญยรัตน์ ปั่นเนตร  IE10
14 B6110017 นางสาวพิมพ์ลภัส เปี่ยงสันเทียะ  IE10
15 B6110383 นางสาวศุภรัตน์ พรประทุม  IE10
16 B6110956 นางสาวสุพัตรา พันธุเป็น  IE10
17 B6111632 นางสาววิภาพร โพธิชาติ  IE10
18 B6111717 นางสาวมุกระวี ฟังสุวรรณรักษ์  IE10
19 B6113322 นายโชคชัย ลาภยืนยง  IE10
20 B6113582 นายอาทิวิทย์ วงศ์กอบลาภ  IE10
21 B6114220 นางสาวกุลสตรี ศรีคุณชัย  IE10
22 B6114282 นางสาวสรุตา ศรีณะ  IE10
23 B6114824 นายสิรวิชญ์ สนใจ  IE10
24 B6116125 นางสาวนิศรา สุวรรณสิงห์  IE10
25 B6117436 นายจิรายุ อายุวัฒน์  IE10
26 B6119256 นางสาวดาวประกาย ผดุงชนม์  IE10
27 B6119263 นางสาวปฏิมา เสถียรรัมย์  IE10
28 B6132620 นางสาวชุติมา จิตรเอื้อตระกูล  IE10
29 B6133207 นางสาวชิดชนก ไชยทอง  IE10
30 B6136086 นางสาวภัณฑิลา ไชยธงรัตน์  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.