รายชื่อนศ.
รายวิชา533262 : MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6102654 นางสาวมณินทร สิริวัฒนากุล  IE10
2 B6103446 นางสาววิยดา แก้วเกตุศรี  IE10
3 B6103576 นางสาวพิชญาณี แก้วยศ  IE10
4 B6103644 นางสาวพรชิตา แก้วอมร  IE10
5 B6104221 นางสาวศศิธร คำพิละ  IE10
6 B6104412 นางสาวดลณภร คุ้มทรัพย์  IE10
7 B6105068 นายเสกชัยยัณร์ จันทะมุด  IE10
8 B6105624 นางสาวธันยากร เฉลียวไว  IE10
9 B6106034 นางสาวรณพร ชีพไธสง  IE10
10 B6110994 นายธนพล พันลำ  IE10
11 B6111113 นางสาววนัสนันท์ พิพัฒน์พงษ์  IE10
12 B6111298 นางสาวสรน์สิริ พุ่มศิริ  IE10
13 B6111359 นายณัฐพงศ์ พูลเพิ่ม  IE10
14 B6112165 นางสาวชุติมา มั่นหมาย  IE10
15 B6112189 นายปฏิภาณ มาตย์นอก  IE10
16 B6112288 นางสาวสุกัญญา มาลัยทอง  IE10
17 B6112370 นางสาวเบญจมาศ มีทำนอง  IE10
18 B6112509 นายศรายุท เมืองพิล  IE10
19 B6113025 นางสาวณฤภาณุมาศ รัตน์เกล้า  IE10
20 B6114442 นายธนาคาร ศรีมะเริง  IE10
21 B6114534 นางสาวศิริประภา ศรีสวรรค์  IE10
22 B6114862 นางสาวนฤมล ส้มจะบก  IE10
23 B6114992 นางสาวฐิติมา สมัครพันธ์  IE10
24 B6115630 นางสาวรัตนาภรณ์ สีนาง  IE10
25 B6116118 นางสาวเจนนิสา สุวรรณวงค์  IE10
26 B6116316 นางสาววรางคณา แสงตะวัน  IE10
27 B6116552 นายกฤชกร แสวงสาย  IE10
28 B6116873 นายพิธิวัฒน์ หวังแอบกลาง  IE10
29 B6117184 นางสาวญาตาวี ใหญ่โนนสูง  IE10
30 B6118235 นายยุทธนา โต๊ะงาม  IE10
31 B6118426 นายพิชญุตม์ เกิดเกลี้ยง  IE10
32 B6130558 นางสาวนภาคำแพงฤดี ดำเนินบัวสยามาลี  IE10
33 B6132361 นายณัฐภัทร สังข์แก้ว  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.