รายชื่อนศ.
รายวิชา531340 : POWDER METALLURGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6004538 นายชัยพัฒน์ ชอบค้า  Metallurgical Engineering10
2 B6006020 นางสาวปาจรีย์ สุขดี  Metallurgical Engineering10
3 B6006129 นางสาวเมทนี แสนพันธุ์  Metallurgical Engineering10
4 B6006556 นายสัณหณัฐ เณรชู  Metallurgical Engineering10
5 B6006570 นางสาวพรรณกาญจน์ กลางประพันธ์  Metallurgical Engineering10
6 B6006662 นางสาวปิยะนันท์ แก้วสม  Metallurgical Engineering10
7 B6006884 นายสุภัค ทิพย์อุทัย  Metallurgical Engineering10
8 B6007539 นางสาวศรินทิพย์ กมลรัตน์  Metallurgical Engineering10
9 B6007881 นางสาวลักษมณ บุญเจริญ  Metallurgical Engineering10
10 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล  Metallurgical Engineering10
11 B6008604 นายสุประวีณ์ ประเสริฐสังข์  Metallurgical Engineering10
12 B6011239 นายพศวีร์ สุขโท้  Metallurgical Engineering10
13 B6011703 นางสาวนิธินันท์ คนยัง  Metallurgical Engineering10
14 B6011802 นางสาววนิศรา ลุงไธสง  Metallurgical Engineering10
15 B6012601 นางสาวแชร์รี่ สมิสตี้  Metallurgical Engineering10
16 B6012632 นางสาวชลลดา คงทิพย์  Metallurgical Engineering10
17 B6012939 นายชนิตพล พิไลกุล  Metallurgical Engineering10
18 B6013363 นางสาวพิมพ์พิศา เพียกเพีย  Metallurgical Engineering10
19 B6013578 นางสาวจุฑามาศ อุ่นเสือ  Metallurgical Engineering10
20 B6014766 นางสาวเบญจวรรณ์ ธ.น.อุตร  Metallurgical Engineering10
21 B6015190 นางสาวนิพาดา หาญนอก  Metallurgical Engineering10
22 B6015855 นางสาวกุลธิดา แก้วอนันต์  Metallurgical Engineering10
23 B6015862 นางสาวจุฑามาศ สุดนคร  Metallurgical Engineering10
24 B6017071 นางสาวกิติยา นาธงชัย  Metallurgical Engineering10
25 B6017088 นางสาวภานุมาส บุญบัวลัย  Metallurgical Engineering10
26 B6021610 นายทัตพงศ์ ผ่องศรี  Metallurgical Engineering10
27 B6026356 นางสาวนัฐสุดา มานุจำ  Metallurgical Engineering10
28 B6027322 นายสุขศิริ เสมอเหมือน  Metallurgical Engineering10
29 B6029487 นางสาวณัฐวรา ธุรารัตน์  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.