รายชื่อนศ.
รายวิชา533379 : MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000301 นางสาวพัชริดา นันทะโสภา  IE10
2 B6000318 นางสาวธัญญดา ไทยพิทักษ์  IE10
3 B6000660 นางสาวสุธิตา เป็นซอ  IE10
4 B6002831 นายชัยสิทธิ์ ด้วงกัน  IE10
5 B6004064 นางสาวกมลมณี สุขใส  IE10
6 B6007577 นางสาวสุดาทิพย์ จันทะแมด  IE10
7 B6008208 นายพัชรพล ชื่นชอบ  IE10
8 B6009748 นางสาวอารยา ประสาทสวัสดิ์ศิริ  IE10
9 B6009786 นางสาวธัญญานุช รัตนวงษ์  IE10
10 B6012199 นายณัฐพล เชี่ยวชาญ  IE10
11 B6012410 นางสาวทอฝัน พรมงาม  IE10
12 B6013004 นายปิยบุตร ชินศิริ  IE10
13 B6013967 นางสาวขฑิญา ขวัญเผือก  IE10
14 B6015008 นายศักดิ์ดา จำปาซ้อน  IE10
15 B6016074 นางสาวกนิษฐา กวางทอง  IE10
16 B6016166 นางสาวศิริอรุณ แพะขุนทด  IE10
17 B6016869 นางสาวศิทธินี ศิริชัยคีรีโกศล  IE10
18 B6017422 นางสาวปพินพร ยอดงาม  IE10
19 B6017439 นางสาวบุญญานี เกิดผา  IE10
20 B6019181 นางสาวปวรนันท์ ศศิธัญญ์ธร  IE10
21 B6019921 นางสาวณัญชนก สุขนอก  IE10
22 B6019945 นางสาวราณี พิริยะวิไล  IE10
23 B6020088 นางสาวสุดารัตน์ เกตุกระสัง  IE10
24 B6020354 นายอุกฤษฏ์ ภูวดลไพโรจน์  IE10
25 B6021283 นายอลงกรณ์ ศรีสวัสดิ์  IE10
26 B6021740 นางสาวณัฐชยา ภูมิประเสริฐ  IE10
27 B6022136 นางสาวรัตนาภรณ์ อาโรรา  IE10
28 B6023942 นางสาวมัชฌิมา ปาละอุด  IE10
29 B6024550 นางสาวสุธาธิณี รุดโถ  IE10
30 B6024697 นางสาวธารินี จำปาชื่น  IE10
31 B6024987 นายเกียรติโชติ ฮวดศรี  IE10
32 B6025861 นายสุธินันท์ วังท้าว  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.