รายชื่อนศ.
รายวิชา533379 : MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000233 นายธรรมรัตน์ แสวงผล  IE10
2 B6000509 นางสาวสิริลักษณ์ เขียนค้างพลู  IE10
3 B6001735 นางสาวสุพิชชา ทิพยพร  IE10
4 B6002442 นางสาวพิมพ์ประพาย ปานสมัย  IE10
5 B6002732 นางสาวทักษิณา สิบรัมย์  IE10
6 B6002763 นายณธีพัฒน์ ดิลกศักดิ์โกสิน  IE10
7 B6003104 นางสาวปาริฉัตร คมขำ  IE10
8 B6003166 นายจิรายุส วรรณศิริ  IE10
9 B6003180 นายยุทธนา โนมขุนทด  IE10
10 B6004286 นายจตุพัฒน์ ทบจันทร์  IE10
11 B6005412 นายปุริม พลมณี  IE10
12 B6005856 นางสาวกิตติพร เฉิดฉาย  IE10
13 B6006891 นางสาววริญญา พันธ์โสภณ  IE10
14 B6007768 นางสาวสุวรรณา บำรุงศิลป์  IE10
15 B6007928 นางสาวนิตยา สอนสมนึก  IE10
16 B6010164 นางสาวอุษณา ชื่นตา  IE10
17 B6010836 นายณัฐพล เข็มทอง  IE10
18 B6013615 นางสาวชญา ปัญญาใส  IE10
19 B6013868 นางสาวสุประวีณ์ ช่างเกวียน  IE10
20 B6014995 นายพีระพัฒน์ บาดขุนทด  IE10
21 B6015275 นางสาวฉัตรลัดดา ศรีซองเชษฐ์  IE10
22 B6016050 นายภัทรพล คงศิริ  IE10
23 B6016098 นายวรพล ก้องมีศักดิ์  IE10
24 B6017378 นายรวิพล ไชยชมภู  IE10
25 B6017392 นางสาวกาญจนา สาน้อย  IE10
26 B6018627 นางสาวกวินนา ศรีรับขวา  IE10
27 B6019334 นายปพน สุดใจ  IE10
28 B6020477 นายจิรกฤต ทองทา  IE10
29 B6020613 นางสาวธัญญลักษณ์ ดองโพธิ์  IE10
30 B6021948 นางสาวพลอยจรัส วงษ์ยะลา  IE10
31 B6024529 นางสาวพัชรินทร์ บัวระบัน  IE10
32 B6024611 นายธัญพิสิษฐ์ กมลช่วง  IE10
33 B6025496 นายกฤษฎา คชสาร  IE10
34 B6025601 นายประกาศเกียรติ ชุมจันทร์  IE10
35 B6025922 นางสาววริชรา หอมสุวรรณ  IE10
36 B6025953 นายพรหมวรรธน์ ศรีงาม  IE10
37 B6027407 นางสาวอนัดตา กระบวนรัตน์  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.