รายชื่อนศ.
รายวิชา533379 : MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5820320 นายปวรุจจ์ แช่มชื่น  IE10
2 B5910038 นางสาวชลทิพย์ ทิวาพุฒิงาม  IE10
3 B5911097 นายณัฐพล ศิริเทพ  IE10
4 B5920372 นางสาวอลิสา ดลพัฒนชัย  IE10
5 B6000295 นางสาวปิยธิดา พินิจพงษ์  IE10
6 B6000493 นางสาวอมรรัตน์ ล้ำเลิศสุวรรณ  IE10
7 B6001827 นางสาวนิดชดา รักษาสมบัติ  IE10
8 B6002367 นางสาวอรอุมา ปรีชา  IE10
9 B6003708 นายกิตติภูมิ สมอ้าง  IE10
10 B6004309 นางสาวเพ็ญทิพา เพ็งศรี  IE10
11 B6004545 นางสาวบุษกร บัวทอง  IE10
12 B6006235 นางสาวปวีณา อิ่มอ่อน  IE10
13 B6006396 นางสาวประดับดาว ด้วงโท  IE10
14 B6006594 นางสาวอรวรรณ ชาลีอ่อน  IE10
15 B6006853 นางสาวปิยะดา ทองกลอง  IE10
16 B6007164 นางสาวจิรภา หลงคำรัตน์  IE10
17 B6008109 นางสาวสกาวรัตน์ ศิลปกอบ  IE10
18 B6009687 นางสาวปาณิศา สินสวัสดิ์  IE10
19 B6009861 นางสาวกัญญาณี ระเบียบโพธิ์  IE10
20 B6010553 นางสาวพรรณนภา วันทา  IE10
21 B6012519 นางสาวนรานันทน์ สำเนากลาง  IE10
22 B6014834 นายรุจิกร พูลวงศ์  IE10
23 B6014933 นางสาวมาริษา เผือกเกลี้ยง  IE10
24 B6015404 นางสาววราภรณ์ พูลศรี  IE10
25 B6015589 นายวรวิช ทองมูล  IE10
26 B6016876 นางสาวทิพพรัตน์ ทองประเสริฐ  IE10
27 B6017217 นางสาวกิตติยา ทองประเสริฐ  IE10
28 B6017408 นางสาวกรกมล รสหวาน  IE10
29 B6020316 นางสาววิลาสินี มีชัย  IE10
30 B6021481 นายอำพล พรหมเอาะ  IE10
31 B6021818 นางสาวญานิกา จันทบุรี  IE10
32 B6024963 นางสาวเปรมมิกา ขันทอง  IE10
33 B6026240 นายอนุพงษ์ ปิไชญาณ  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.