รายชื่อนศ.
รายวิชา530203 : CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5714131 นายกันตพัฒน์ พรวสุเลิศโภคิน  CE10
2 B5901517 นายอับดุลฮากีม ปาเซเลาะ  CE10
3 B6001391 นายวายุ บัวหอม  CE10
4 B6019822 นายปรชนก ม่วงประเสริฐ  CE10
5 B6024536 นายนิวัฒน์ชัย นพรัตน์  CE10
6 B6102999 นายณัฐกิจ กันทรัพย์  CE10
7 B6103224 นายศราวุธ กุลสุทธิ์  CE10
8 B6103255 นางสาวณัฎฐรินีย์ เกตกิ่ง  CE10
9 B6103569 นายมังธรากร แก้วฝ่ายนอก  CE10
10 B6104078 นายธนพัฒน์ ครองสถาน  CE10
11 B6104610 นายปริญญา ง้าวบุ่งคล้า  CE10
12 B6104962 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์อ่อน  CE10
13 B6105013 นายสัจกร จันทอง  CE10
14 B6105037 นายฐิติพงษ์ จันทะพิมพ์  CE10
15 B6105136 นายปริญญา จาดโห้  CE10
16 B6105273 นายศุภกิตติ์ จุ้ยเปี่ยม  CE10
17 B6105716 นางสาววิชชุดา ชมภูวิเศษ  CE10
18 B6105723 นางสาวรติกานต์ ชโลธร  CE10
19 B6105785 นายนพพล ชัยนฤเวทย์  CE10
20 B6106294 นายศาสตรา เชื้อหมอ  CE10
21 B6106614 นายณัฐวุฒิ ดวงแข  CE10
22 B6106928 นางสาวนันทนัช ติยะสันต์  CE10
23 B6107116 นายโกเมนทร์ ถิตย์รัศมี  CE10
24 B6107949 นายวิทวัส ธารเอี่ยม  CE10
25 B6108137 นายทิชานนท์ นาคนาคา  CE10
26 B6108250 นายเสกสรร นามบุรี  CE10
27 B6109141 นายเดชาพล บุญเสริม  CE10
28 B6110222 นายธนวัฒน์ ผายเงิน  CE10
29 B6110734 นายกิตติศักดิ์ พละหาร  CE10
30 B6111519 นายวรายุทธ เพิ่มพูล  CE10
31 B6111731 นายวทัญญู แฟสันเทียะ  CE10
32 B6111755 นายธีรภัทร์ ภักดีแก้ว  CE10
33 B6112219 นายศตวรรษ มาตะวงษ์  CE10
34 B6112394 นายอชิรญาณ์ มีป้อง  CE10
35 B6112639 นายธีรภัทร ยันต์จอหอ  CE10
36 B6112899 นายธีรพัฒน์ ระย้าอินทร์  CE10
37 B6115210 นางสาวนกจุฑามาส สังข์ว่อง  CE10
38 B6115807 นายภูมิ สุขเสริม  CE10
39 B6116002 นายธีรนัย สุภาเรือง  CE10
40 B6116958 นายพันธการ หอมเชย  CE10
41 B6117450 นางสาววรรณิภา อารีย์  CE10
42 B6117733 นายปานวัฒน์ อุปกา  CE10
43 B6118716 นายอภิรักษ์ สังสีทา  CE10
44 B6130305 นางสาวนภัสวรรณ แก้วมณี  CE10
45 B6131173 นายธนวัฒน์ แพงไทสงค์  CE10
46 B6131302 นายศิวกร คุณประทุม  CE10
47 B6131760 นายจิรกิตติ์ หยังหลัง  CE10
48 B6133375 นายพศวัต ตุ่นแก้ว  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.