รายชื่อนศ.
รายวิชา531363 : NON-DESTRUCTIVE TESTING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000226 นางสาวดาปนีย์ ผังกิ่ง  Metallurgical Engineering10
2 B6002275 นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์  Metallurgical Engineering10
3 B6003456 นางสาววลัยลักษณ์ ชินบุตร  Metallurgical Engineering10
4 B6003821 นางสาวพร้อมศิริ วงค์อุดทา  Metallurgical Engineering10
5 B6003951 นางสาวอารยา ศรีวิลัย  Metallurgical Engineering10
6 B6006648 นางสาวสุพัตรา สารธร  Metallurgical Engineering10
7 B6008222 นางสาวกุลวดี จูศรี  Metallurgical Engineering10
8 B6009564 นางสาวชลิตา ม่วงนาครอง  Metallurgical Engineering10
9 B6009731 นางสาวศศิวิมล ตรีสอน  Metallurgical Engineering10
10 B6010041 นางสาวอัมพร แสนกระจาย  Metallurgical Engineering10
11 B6011055 นายพัฒนา นามราชา  Metallurgical Engineering10
12 B6011321 นายพรรณพัฒน์ เนาวโอภาส  Metallurgical Engineering10
13 B6011826 นายอภัยชน ศรีสุวงค์  Metallurgical Engineering10
14 B6012014 นายณัฐพล แกมไธสง  Metallurgical Engineering10
15 B6013080 นางสาวสุมิตรา แกละแม  Metallurgical Engineering10
16 B6013196 นายสิทธิบดี ปัญญาหล้า  Metallurgical Engineering10
17 B6013578 นางสาวจุฑามาศ อุ่นเสือ  Metallurgical Engineering10
18 B6014438 นายภานุพงศ์ ทัศน์ศรีสกุล  Metallurgical Engineering10
19 B6015572 นายเกื้อกูล นาพุดซา  Metallurgical Engineering10
20 B6016159 นางสาวพันแสง เรือนปัญจะ  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.