รายชื่อนศ.
รายวิชา214222 : ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6121815 นายสหัสวรรษ ศิริโสดา  INFORMATION SCIENCE10
2 B6121914 นายรัฐศักดิ์ กมลวิริยะกุล  INFORMATION SCIENCE10
3 B6122027 นางสาวอริศรา พงษ์ชัยภูมิ  INFORMATION SCIENCE10
4 B6122041 นางสาวเนตรนภา กลีบจำปี  INFORMATION SCIENCE10
5 B6122058 นายยชญ์ชานน โคกสูง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
6 B6122133 นายพฤทธาริน หลายพัฒน์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
7 B6122171 นายธิติพันธุ์ พอควร  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
8 B6122263 นางสาวณัฐฐินันท์ มีศิลป์  INFORMATION SCIENCE10
9 B6122324 นายฐิติวุฒิ พุ่มจันทร์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
10 B6122461 นายกันตภณ พุ่มพวง  INFORMATION SCIENCE10
11 B6122508 นายเกียรติคุณ วรรณทะมาศ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
12 B6122515 นายไวทยา ชาพล  INFORMATION SCIENCE10
13 B6122591 นางสาวภัสรา เคียนตะนนท์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
14 B6122607 นางสาวกรกฎ นานอน  INFORMATION SCIENCE10
15 B6122614 นางสาวปณิตา คืนชัยภูมิ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
16 B6122683 นางสาวศิริพร โสมขุนทด  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
17 B6122751 นางสาวรพีพร บวกโพธิ์  INFORMATION SCIENCE10
18 B6122775 นางสาวศิรินภา ทางธรรม  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
19 B6122850 นางสาวปฏิมาภรณ์ สุระพันธุ์  INFORMATION SCIENCE10
20 B6122898 นายปิยพนธ์ พุ่มหมื่นไวย  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
21 B6122904 นายธนบดินทร์ คำศรีจันทร์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)60
22 B6122911 นายอักวา มัศโอดี  INFORMATION SCIENCE10
23 B6122928 นางสาวณัฐกมลธ์ วงษารี  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
24 B6122942 นายสันติชัย ยะระสิทธิ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
25 B6122966 นางสาวณัฏฐา พิพิธ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
26 B6122980 นางสาวกันยารัตน์ ฉุยฉาย  INFORMATION SCIENCE10
27 B6123024 นายวงศกร วิเศษเจริญไพศาล  INFORMATION SCIENCE10
28 B6123062 นายพงศธัช จำเริญ  INFORMATION SCIENCE10
29 B6123079 นายอนุสรณ์ เนาวลักษณ์  INFORMATION SCIENCE10
30 B6134174 นายภาณุวิชญ์ ปัณฑวังกูร  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
31 B6134198 นางสาวชนัญธร มูลศรีแก้ว  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
32 B6134211 นางสาวกชพร แสนพูนสุข  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.