รายชื่อนศ.
รายวิชา214222 : ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6070595 นายณัฐพงษ์ ทองรักษ์  INFORMATION SCIENCE10
2 B6074319 นายสิรวิชญ์ ดาวเศรษฐ์  INFORMATION SCIENCE10
3 B6074579 นายเจษฎา กัลยา  INFORMATION SCIENCE10
4 B6121730 นางสาวณัฏฐธิดา จันทะวงค์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
5 B6121747 นางสาวจิราวรรณ หาญพนม  INFORMATION SCIENCE10
6 B6121808 นางสาวณัฏฐณิชา ภัทรคุณโชติพันธ์  INFORMATION SCIENCE10
7 B6121839 นางสาวมนัสนันท์ มากไถล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
8 B6121921 นายวุฒิพงศ์ คุ้มพล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
9 B6121945 นางสาวศุภาวีร์ ชัยหิรัญวงศ์  INFORMATION SCIENCE10
10 B6121969 นางสาวสุภัสสรา ดวงพล  INFORMATION SCIENCE10
11 B6121976 นางสาวชลิดา อินทร์ยก  INFORMATION SCIENCE10
12 B6121983 นายอนิรุต อุ้มสิน  INFORMATION SCIENCE10
13 B6122089 นายสุรชัย อาซิ  INFORMATION SCIENCE10
14 B6122096 นายมัชฌิมา ขวัญกลาง  INFORMATION SCIENCE10
15 B6122119 นางสาวสุทธิดา เหลืองอ่อน  INFORMATION SCIENCE10
16 B6122232 นางสาวสุณิสา ฤทธิ์สำอางค์  INFORMATION SCIENCE10
17 B6122249 นางสาวฐิติกานต์ วงค์ปัน  INFORMATION SCIENCE10
18 B6122294 นางสาวกฤตติกา วรฤทัยทิพาพร  INFORMATION SCIENCE10
19 B6122300 นางสาวกุลภรณ์ มุลาลี  INFORMATION SCIENCE10
20 B6122379 นายนันทวุฒิ ดวงแสง  INFORMATION SCIENCE10
21 B6122416 นางสาวพิชญ์สินี ค้อไผ่  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
22 B6122423 นางสาวฤทัยรัตน์ เบขุนทด  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
23 B6122447 นางสาวณัฐชยา พิมพ์สวรรค์  INFORMATION SCIENCE10
24 B6122454 นายวิวรรธน์ การดี  INFORMATION SCIENCE10
25 B6122492 นางสาวนิติดา เชิดชัยภูมิ  INFORMATION SCIENCE10
26 B6122553 นายอิบรอเฮ็ม บูละ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
27 B6122560 นางสาวเพียงฝัน ทับแสง  INFORMATION SCIENCE10
28 B6122621 นางสาวสุชานันท์ ถนอมศักดิ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
29 B6122669 นางสาวธาวิณี ศรีแก้ว  INFORMATION SCIENCE10
30 B6122720 นางสาวอาทิตยา ฝาชัยภูมิ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
31 B6122744 นางสาวพสุธร กันทรัพย์  INFORMATION SCIENCE10
32 B6122782 นางสาวสาธินี ส้มกลาง  INFORMATION SCIENCE10
33 B6122799 นายกฤษณะ มุ่งลือ  INFORMATION SCIENCE10
34 B6122805 นางสาวฐิติกา นิวินรัมย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
35 B6122843 นายกิตติภูมิ แสวงผล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
36 B6122997 นายเทพนิมิตร ทิพย์พิน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
37 B6123031 นางสาวบุษบา ประสาทไทย  INFORMATION SCIENCE10
38 B6123048 นางสาวปิยะธิดา ประทีปเกาะ  INFORMATION SCIENCE10
39 B6123086 นางสาวนรกมล อยู่พ่วง  INFORMATION SCIENCE10
40 B6123338 นายพชรพล แก้วกัลยา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
41 B6123406 นายสิทธิพันธ์ จันทมิฬ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
42 B6134082 นางสาวนันทิยา เฟื่องพวง  INFORMATION SCIENCE10
43 B6134150 นายฐิติพงศ์ ขำดี  INFORMATION SCIENCE10
44 B6134228 นายภราดร บุญร่วม  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
45 B6134334 นางสาวภัควิภา ศรีชนะ  INFORMATION SCIENCE10
46 B6137090 นางสาวศศิวิภา แก้วประเสริฐ  INFORMATION SCIENCE10
47 B6137113 นางสาวอาทิตยา จุลเวช  INFORMATION SCIENCE10
48 B6137137 นายพิพัฒน์พงษ์ ถาวรจันทร์  INFORMATION SCIENCE10
49 B6137144 นายจิรายุ ทักษิณ  INFORMATION SCIENCE10
50 B6137205 นายกษิดินทร์ ยอดแก้ว  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.