รายชื่อนศ.
รายวิชา214222 : ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6121693 นายธีระวัฒน์ เตชะวนกิจ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
2 B6121709 นางสาวเขมจิรา เนตรขันธ์  INFORMATION SCIENCE10
3 B6121716 นางสาวสุธาสินี สวยสม  INFORMATION SCIENCE10
4 B6121723 นายณัฐพงษ์ พานแก้ว  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
5 B6121785 นางสาวปนัดดา เบ็ดกระโทก  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
6 B6121792 นายสุรพันธ์ พลอยกระโทก  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
7 B6121822 นายภัทรพงศ์ สุวรรณทา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
8 B6121853 นางสาวนนทวรรณ ศรีปรุ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
9 B6121877 นางสาวพิชญสุดา ชุลีวรรณ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
10 B6121884 นายธนัท เตชะวณิช  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
11 B6121891 นางสาวสิวาลัย บุรวัฒน์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
12 B6122072 นางสาวอัฉราภรณ์ เพ็งพล  INFORMATION SCIENCE10
13 B6122126 นางสาวกุลนันท์ เรือนทิพย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
14 B6122140 นายกันต์ ศรีอินต๊ะ  INFORMATION SCIENCE10
15 B6122157 นายอนุสรณ์ ศรีภักดี  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
16 B6122164 นางสาวลักษิกา เหล่าภักดี  INFORMATION SCIENCE10
17 B6122188 นายชยุต อินทรพาณิชย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
18 B6122256 นายสุนทร รักชาติ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
19 B6122287 นางสาวณัชชา พิทักษ์ธีรังกูร  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
20 B6122348 นางสาวชวิกานต์ เชียรพิมาย  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
21 B6122393 นางสาวแก้วตา ปังกระโทก  INFORMATION SCIENCE10
22 B6122409 นางสาวกิ่งแก้ว ศรสุข  INFORMATION SCIENCE10
23 B6122430 นายศุภกร ซิ่งเถียรตระกูล  INFORMATION SCIENCE10
24 B6122546 นางสาวปุณิกา ผาใหญ่  INFORMATION SCIENCE10
25 B6122577 นายอนวัฒน์ บ้งพรม  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
26 B6122652 นายทศพล อิฐรัตน์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
27 B6122706 นายศุภกฤต สันต์สัมพันธ์กุล  INFORMATION SCIENCE10
28 B6122737 นางสาวรชยา พิลานนท์  INFORMATION SCIENCE10
29 B6122768 นายเอกลักษณ์ สุขสำราญ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
30 B6123017 นางสาวชาลิสา คุณประสพ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
31 B6130244 นางสาววราพรรณ วัฒนศิริสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
32 B6134020 นายธรรมรัตน์ ทรงดอน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
33 B6134044 นางสาววชิราภรณ์ ไขกัณหา  INFORMATION SCIENCE10
34 B6134068 นางสาวณัฐพร รัตนชาติชูวงศ์  INFORMATION SCIENCE10
35 B6134235 นายธีรภัทร สีหาราช  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
36 B6134242 นายอัมรินทร์ นาคประกอบ  INFORMATION SCIENCE10
37 B6137083 นางสาวพรธาดา กิตติชัย  INFORMATION SCIENCE10
38 B6137243 นายชิดชันษา วรชิน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.