รายชื่อนศ.
รายวิชา214205 : WEB TECHNOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6071080 นายชาญวิทย์ อินทร์นิมิตร  INFORMATION SCIENCE10
2 B6073381 นางสาวกานติ์ชนิต บุตรมี  Not Yet Specified10
3 B6121693 นายธีระวัฒน์ เตชะวนกิจ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
4 B6121709 นางสาวเขมจิรา เนตรขันธ์  INFORMATION SCIENCE10
5 B6121716 นางสาวสุธาสินี สวยสม  INFORMATION SCIENCE10
6 B6121723 นายณัฐพงษ์ พานแก้ว  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
7 B6121730 นางสาวณัฏฐธิดา จันทะวงค์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
8 B6121761 นางสาวกชพร ชินสิทธิ์  INFORMATION SCIENCE10
9 B6121792 นายสุรพันธ์ พลอยกระโทก  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
10 B6121822 นายภัทรพงศ์ สุวรรณทา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
11 B6121877 นางสาวพิชญสุดา ชุลีวรรณ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
12 B6121891 นางสาวสิวาลัย บุรวัฒน์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
13 B6121938 นายอานนท์ ศรีเกาะ  Not Yet Specified10
14 B6122140 นายกันต์ ศรีอินต๊ะ  INFORMATION SCIENCE10
15 B6122157 นายอนุสรณ์ ศรีภักดี  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
16 B6122188 นายชยุต อินทรพาณิชย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
17 B6122287 นางสาวณัชชา พิทักษ์ธีรังกูร  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
18 B6122362 นายพงศธร สุทธานุช  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
19 B6122409 นางสาวกิ่งแก้ว ศรสุข  INFORMATION SCIENCE10
20 B6122423 นางสาวฤทัยรัตน์ เบขุนทด  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
21 B6122430 นายศุภกร ซิ่งเถียรตระกูล  INFORMATION SCIENCE10
22 B6122461 นายกันตภณ พุ่มพวง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
23 B6122485 นายวีรพงษ์ เทียบเกาะ  INFORMATION SCIENCE10
24 B6122508 นายเกียรติคุณ วรรณทะมาศ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
25 B6122515 นายไวทยา ชาพล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
26 B6122560 นางสาวเพียงฝัน ทับแสง  INFORMATION SCIENCE10
27 B6122645 นายรวิพล วชิรญาโน  Not Yet Specified10
28 B6122706 นายศุภกฤต สันต์สัมพันธ์กุล  INFORMATION SCIENCE10
29 B6122720 นางสาวอาทิตยา ฝาชัยภูมิ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
30 B6122768 นายเอกลักษณ์ สุขสำราญ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
31 B6122867 นางสาวมาณิศตา นามวงศ์  Not Yet Specified10
32 B6122959 นายชานนท์ ศิลปธิวัฒน์  INFORMATION SCIENCE10
33 B6123017 นางสาวชาลิสา คุณประสพ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
34 B6123055 นางสาวนภสร ขจรเกียรติธำรง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
35 B6123147 นางสาวปนัสยา กรสูตรวงส์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
36 B6123246 นายอิทธิพล ศรชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
37 B6123291 นายอัษฎาวุฒิ มูลรัตน์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
38 B6123383 นางสาววีรยา สีสอง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
39 B6123406 นายสิทธิพันธ์ จันทมิฬ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
40 B6123475 นายกานต์ เพ็ชรงาม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
41 B6123505 นางสาวฌัชฌา พรมมหาชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
42 B6130244 นางสาววราพรรณ วัฒนศิริสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
43 B6134020 นายธรรมรัตน์ ทรงดอน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
44 B6134082 นางสาวนันทิยา เฟื่องพวง  INFORMATION SCIENCE10
45 B6134143 นายกฤษณพงศ์ ค้าขาย  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
46 B6134280 นายไชยวัฒน์ คำลุน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
47 B6137083 นางสาวพรธาดา กิตติชัย  INFORMATION SCIENCE10
48 B6137151 นายธีรทัศน์ ทิพย์อาสน์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
49 B6137199 นางสาวอัญธิการ์ มะลิรส  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
50 B6137229 นายนวภัทร รัตนเศรษฐ  INFORMATION SCIENCE10
51 B6137243 นายชิดชันษา วรชิน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.