รายชื่อนศ.
รายวิชา214205 : WEB TECHNOLOGY
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6070595 นายณัฐพงษ์ ทองรักษ์  INFORMATION SCIENCE10
2 B6074371 นางสาวปิยภรณ์ ชัยเวียง  INFORMATION SCIENCE10
3 B6075569 นางสาวภัทราพร โสภา  INFORMATION SCIENCE10
4 B6121686 นายเจษฎา อัตภูมิ  INFORMATION SCIENCE10
5 B6121853 นางสาวนนทวรรณ ศรีปรุ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
6 B6121860 นางสาวนัฐริกา สุขันธ์  Not Yet Specified10
7 B6121884 นายธนัท เตชะวณิช  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
8 B6121952 นางสาวธัญลักษณ์ เผยขุนทด  INFORMATION SCIENCE10
9 B6121983 นายอนิรุต อุ้มสิน  INFORMATION SCIENCE10
10 B6122041 นางสาวเนตรนภา กลีบจำปี  INFORMATION SCIENCE10
11 B6122058 นายยชญ์ชานน โคกสูง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
12 B6122072 นางสาวอัฉราภรณ์ เพ็งพล  INFORMATION SCIENCE10
13 B6122089 นายสุรชัย อาซิ  INFORMATION SCIENCE10
14 B6122119 นางสาวสุทธิดา เหลืองอ่อน  INFORMATION SCIENCE10
15 B6122126 นางสาวกุลนันท์ เรือนทิพย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
16 B6122133 นายพฤทธาริน หลายพัฒน์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
17 B6122249 นางสาวฐิติกานต์ วงค์ปัน  INFORMATION SCIENCE10
18 B6122294 นางสาวกฤตติกา วรฤทัยทิพาพร  INFORMATION SCIENCE10
19 B6122324 นายฐิติวุฒิ พุ่มจันทร์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
20 B6122348 นางสาวชวิกานต์ เชียรพิมาย  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
21 B6122447 นางสาวณัฐชยา พิมพ์สวรรค์  INFORMATION SCIENCE10
22 B6122553 นายอิบรอเฮ็ม บูละ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
23 B6122577 นายอนวัฒน์ บ้งพรม  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
24 B6122607 นางสาวกรกฎ นานอน  INFORMATION SCIENCE10
25 B6122614 นางสาวปณิตา คืนชัยภูมิ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
26 B6122652 นายทศพล อิฐรัตน์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
27 B6122737 นางสาวรชยา พิลานนท์  INFORMATION SCIENCE10
28 B6122744 นางสาวพสุธร กันทรัพย์  INFORMATION SCIENCE10
29 B6122799 นายกฤษณะ มุ่งลือ  INFORMATION SCIENCE10
30 B6122881 นางสาวรุจรวีวรรณ โฉสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
31 B6122928 นางสาวณัฐกมลธ์ วงษารี  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
32 B6122980 นางสาวกันยารัตน์ ฉุยฉาย  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
33 B6123024 นายวงศกร วิเศษเจริญไพศาล  INFORMATION SCIENCE10
34 B6123048 นางสาวปิยะธิดา ประทีปเกาะ  INFORMATION SCIENCE10
35 B6123093 นายณัฐพงศ์ ยุวศิรินันท์  Not Yet Specified10
36 B6123178 นายภัทรพงศ์ แก้วยอด  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
37 B6123284 นางสาวรัตติยากร บัวขาว  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
38 B6123444 นางสาวธัญลักษณ์ สาทิสประภา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
39 B6123529 นางสาวโชติกา จารุนิภาธนโชติ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
40 B6123581 นางสาวศนิ นิรัตน์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
41 B6134167 นางสาวนภัสสร เสียงเพราะ  Not Yet Specified10
42 B6134181 นายธนวัฒน์ เชียรสินจิรกุล  Not Yet Specified10
43 B6134198 นางสาวชนัญธร มูลศรีแก้ว  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
44 B6134204 นางสาววรัญญา นวลฝ้าย  INFORMATION SCIENCE10
45 B6134228 นายภราดร บุญร่วม  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
46 B6134235 นายธีรภัทร สีหาราช  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
47 B6134242 นายอัมรินทร์ นาคประกอบ  INFORMATION SCIENCE10
48 B6135362 นายกานต์ชนก มามะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
49 B6137106 นางสาวกัญญารัตน์ แงดสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE10
50 B6137113 นางสาวอาทิตยา จุลเวช  INFORMATION SCIENCE10
51 B6137168 นายภาณุเดช นาตาแสง  Not Yet Specified10
52 B6137205 นายกษิดินทร์ ยอดแก้ว  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.