รายชื่อนศ.
รายวิชา214205 : WEB TECHNOLOGY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6074784 นายสุภลักษณ์ เชยสกุล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
2 B6075514 นางสาวเพ็ญกวิน บุญใหม่  INFORMATION SCIENCE10
3 B6121785 นางสาวปนัดดา เบ็ดกระโทก  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
4 B6121839 นางสาวมนัสนันท์ มากไถล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
5 B6121945 นางสาวศุภาวีร์ ชัยหิรัญวงศ์  INFORMATION SCIENCE10
6 B6121976 นางสาวชลิดา อินทร์ยก  INFORMATION SCIENCE10
7 B6122003 นายอธิเบศ ศรีสุข  INFORMATION SCIENCE10
8 B6122027 นางสาวอริศรา พงษ์ชัยภูมิ  INFORMATION SCIENCE10
9 B6122096 นายมัชฌิมา ขวัญกลาง  INFORMATION SCIENCE10
10 B6122164 นางสาวลักษิกา เหล่าภักดี  INFORMATION SCIENCE10
11 B6122218 นายธนาธิป นวลงาม  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
12 B6122256 นายสุนทร รักชาติ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
13 B6122263 นางสาวณัฐฐินันท์ มีศิลป์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
14 B6122300 นางสาวกุลภรณ์ มุลาลี  INFORMATION SCIENCE10
15 B6122331 นางสาวกัญยาณี เทศผ่อง  Not Yet Specified10
16 B6122416 นางสาวพิชญ์สินี ค้อไผ่  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
17 B6122492 นางสาวนิติดา เชิดชัยภูมิ  INFORMATION SCIENCE10
18 B6122539 นางสาวถิรดา ยศพลกานต์  INFORMATION SCIENCE10
19 B6122591 นางสาวภัสรา เคียนตะนนท์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
20 B6122621 นางสาวสุชานันท์ ถนอมศักดิ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
21 B6122669 นางสาวธาวิณี ศรีแก้ว  INFORMATION SCIENCE10
22 B6122683 นางสาวศิริพร โสมขุนทด  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
23 B6122751 นางสาวรพีพร บวกโพธิ์  INFORMATION SCIENCE10
24 B6122775 นางสาวศิรินภา ทางธรรม  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
25 B6122782 นางสาวสาธินี ส้มกลาง  INFORMATION SCIENCE10
26 B6122805 นางสาวฐิติกา นิวินรัมย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
27 B6122843 นายกิตติภูมิ แสวงผล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
28 B6122850 นางสาวปฏิมาภรณ์ สุระพันธุ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
29 B6122966 นางสาวณัฏฐา พิพิธ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
30 B6123116 นายชนาธิป อุดมทวี  INFORMATION SCIENCE10
31 B6123154 นางสาวธารทิพย์ จินดากวี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
32 B6123161 นางสาวภัทร์ชญา จุลรัษเฐียร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
33 B6123208 นางสาววรินยุพา บัวบานพร้อม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
34 B6123215 นางสาวสิรินภานาถ ใต้กิ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
35 B6123222 นางสาวชลดาภร ธีระคุณานนท์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
36 B6123345 นางสาวปภัสสิริย์ ประโลมรัมย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
37 B6123352 นายจิรายุ ศิริชัยคีรีโกศล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
38 B6123420 นางสาวญาดา นุชนารถ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
39 B6123468 นางสาวสวรรณภรณ์ ตุลยธำรงกิจ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
40 B6123536 นางสาวภัทรพร เย็นท้วม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
41 B6134068 นางสาวณัฐพร รัตนชาติชูวงศ์  INFORMATION SCIENCE10
42 B6134112 นางสาวรัตนา เจนหัตถ์  INFORMATION SCIENCE10
43 B6134129 นางสาวนัชชา โบขุนทด  Not Yet Specified10
44 B6134174 นายภาณุวิชญ์ ปัณฑวังกูร  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
45 B6134211 นางสาวกชพร แสนพูนสุข  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
46 B6134259 นายพงศธร พิมพาภรณ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
47 B6134334 นางสาวภัควิภา ศรีชนะ  INFORMATION SCIENCE10
48 B6137090 นางสาวศศิวิภา แก้วประเสริฐ  INFORMATION SCIENCE10
49 B6137120 นายพชร เฉลิมเล่า  Not Yet Specified10
50 B6137137 นายพิพัฒน์พงษ์ ถาวรจันทร์  INFORMATION SCIENCE10
51 B6137144 นายจิรายุ ทักษิณ  INFORMATION SCIENCE10
52 B6137182 นางสาวสุภาดา ผ่อนกลาง  Not Yet Specified10
53 B6137274 นางสาวฑีฆายุ อิทธิอังกูร  Not Yet Specified10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.