รายชื่อนศ.
รายวิชา214205 : WEB TECHNOLOGY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6070090 นางสาวณัฐชญาภรณ์ เหมแดง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
2 B6070670 นางสาวรักษาพร หัดกล้า  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
3 B6074166 นางสาวมัลลิกา ประทุม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
4 B6121747 นางสาวจิราวรรณ หาญพนม  INFORMATION SCIENCE10
5 B6121754 นางสาวกวิสรา สงวนแสง  INFORMATION SCIENCE10
6 B6121808 นางสาวณัฏฐณิชา ภัทรคุณโชติพันธ์  INFORMATION SCIENCE10
7 B6121815 นายสหัสวรรษ ศิริโสดา  INFORMATION SCIENCE10
8 B6121914 นายรัฐศักดิ์ กมลวิริยะกุล  INFORMATION SCIENCE10
9 B6121921 นายวุฒิพงศ์ คุ้มพล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
10 B6121969 นางสาวสุภัสสรา ดวงพล  INFORMATION SCIENCE10
11 B6122171 นายธิติพันธุ์ พอควร  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
12 B6122232 นางสาวสุณิสา ฤทธิ์สำอางค์  INFORMATION SCIENCE10
13 B6122270 นางสาวฐิติยา สุวรรณปัญญา  Not Yet Specified10
14 B6122317 นางสาวจุฬารัตน์ จงจิตกลาง  INFORMATION SCIENCE10
15 B6122355 นางสาวดวงดาว ฉิ่งสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
16 B6122379 นายนันทวุฒิ ดวงแสง  INFORMATION SCIENCE10
17 B6122393 นางสาวแก้วตา ปังกระโทก  INFORMATION SCIENCE10
18 B6122454 นายวิวรรธน์ การดี  INFORMATION SCIENCE10
19 B6122522 นางสาววรรณษา ตั้งชาติ  INFORMATION SCIENCE10
20 B6122546 นางสาวปุณิกา ผาใหญ่  INFORMATION SCIENCE10
21 B6122584 นายสิทธิโชค หมวดพล  INFORMATION SCIENCE10
22 B6122713 นางสาวศศิวิมล พิมลนอก  Not Yet Specified10
23 B6122829 นายจตุภูมิ วงค์ประทุม  Not Yet Specified10
24 B6122898 นายปิยพนธ์ พุ่มหมื่นไวย  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
25 B6122904 นายธนบดินทร์ คำศรีจันทร์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)60
26 B6122911 นายอักวา มัศโอดี  INFORMATION SCIENCE10
27 B6122942 นายสันติชัย ยะระสิทธิ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
28 B6122997 นายเทพนิมิตร ทิพย์พิน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
29 B6123031 นางสาวบุษบา ประสาทไทย  INFORMATION SCIENCE10
30 B6123062 นายพงศธัช จำเริญ  INFORMATION SCIENCE10
31 B6123079 นายอนุสรณ์ เนาวลักษณ์  INFORMATION SCIENCE10
32 B6123086 นางสาวนรกมล อยู่พ่วง  INFORMATION SCIENCE10
33 B6123130 นางสาวศิริลักษณ์ กิ่งชนะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
34 B6123185 นางสาวชนากานต์ กระชั้นกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
35 B6123192 นางสาวพิชญ์สินี สมผดุง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
36 B6123239 นางสาวปิยะฉัตร สารสิทธิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
37 B6123253 นางสาวชุติมา เชื้อชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
38 B6123277 นางสาวดวงฤดี ฤทธิ์ดี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
39 B6123314 นายจีระวัฒน์ นะมา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
40 B6123321 นางสาวสโรชา ถมกิ่ง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
41 B6123338 นายพชรพล แก้วกัลยา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
42 B6123369 นางสาววิรวรรณ ภูมิพล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
43 B6123390 นายปวเรศ ไตละนันทน์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
44 B6123451 นายธีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
45 B6123482 นางสาวรสิกา เสนชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
46 B6123499 นางสาวกาญจนา ชมกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
47 B6123512 นางสาวอุมาพร อุทัยรัตน์เจริญ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
48 B6123550 นายอภิเชษฐ์ ศรีวุฒิทรัพย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
49 B6123567 นายนพฤทธิ์ หอมดี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
50 B6123611 นางสาวติยาภรณ์ ริงคณานนท์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
51 B6134044 นางสาววชิราภรณ์ ไขกัณหา  INFORMATION SCIENCE10
52 B6134105 นายวีรภัทร ขามผลา  INFORMATION SCIENCE10
53 B6134150 นายฐิติพงศ์ ขำดี  INFORMATION SCIENCE10
54 B6134273 นายพิทยา นิตย์ลาภ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.