รายชื่อนศ.
รายวิชา531307 : CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5806096 นายสมร ดวงเด่นฉาย  Metallurgical Engineering10
2 B5818945 นางสาวปิยะธิดา แก้วยงกฏ  Metallurgical Engineering10
3 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก  Metallurgical Engineering10
4 B5901098 นางสาวนภสร สุขไกร  Metallurgical Engineering10
5 B5901968 นางสาวพรธิภา นะวะสิมมา  Metallurgical Engineering10
6 B5902019 นางสาวชลิตา หงส์คำภา  Metallurgical Engineering10
7 B5902057 นายนิติพล บุญเชิดชู  Metallurgical Engineering10
8 B5903351 นางสาวชุติมา เฮียงบุญ  Metallurgical Engineering10
9 B5904396 นางสาวธัญญาลักษณ์ เที่ยงตรง  Metallurgical Engineering10
10 B5904433 นายศิขรินทร์ พลอยวิเลิศ  Metallurgical Engineering10
11 B5904495 นายปรัชญา กาวิชัยเป็ง  Metallurgical Engineering10
12 B5905195 นายไกรศร บุญครอง  Metallurgical Engineering10
13 B5907700 นางสาวอัษฎาภรณ์ สงครินทร์  Metallurgical Engineering10
14 B5910489 นายเดชา สิงห์ดำ  Metallurgical Engineering10
15 B5911561 นายนัครา คชสีห์  Metallurgical Engineering10
16 B5912599 นางสาวสุภาวิณี ลีปลา  Metallurgical Engineering10
17 B5913510 นายลิขิต ตาปนานนท์  Metallurgical Engineering10
18 B5913893 นายธนวัต บุญทูล  Metallurgical Engineering10
19 B5913954 นางสาวพิชชาอร แสงศรี  Metallurgical Engineering10
20 B5919345 นางสาวจิรนุช รักการ  Metallurgical Engineering10
21 B5919369 นายนัชถชา สายรักษา  Metallurgical Engineering10
22 B5927708 นายวิชรัตน์ หาญอาษา  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.