รายชื่อนศ.
รายวิชา531307 : CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5801978 นางสาวศุภนิดา แจ้งไพร  Metallurgical Engineering10
2 B5810109 นายทนงศักดิ์ วงศ์บุตร  Metallurgical Engineering10
3 B5810581 นางสาวกาญจนา สระแก้ว  Metallurgical Engineering10
4 B5810826 นายธนวิชญ์ วงษาวดี  Metallurgical Engineering10
5 B5818976 นายจิรานุวัฒน์ โพธิ์นอก  Metallurgical Engineering10
6 B5819072 นายนันทวัฒน์ แมดมิ่งเหง้า  Metallurgical Engineering10
7 B5825202 นายอิสรายุทธ ประเสริฐสังข์  Metallurgical Engineering10
8 B5900183 นายพงศ์เทพ แสงสุวรรณ์  Metallurgical Engineering10
9 B5907045 นายอัครชัย ย่อดี  Metallurgical Engineering10
10 B5907151 นางสาวณัฏฐ์นรี จันทนะ  Metallurgical Engineering10
11 B5907335 นายศราวุธ บุญช่วยรอด  Metallurgical Engineering10
12 B5912544 นายพงศธร คำเบ้าเมือง  Metallurgical Engineering10
13 B5913282 นายกฤษฎา แก้วดวงเล็ก  Metallurgical Engineering10
14 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน  Metallurgical Engineering10
15 B5913756 นางสาวบุญรัตน์ สุขทวี  Metallurgical Engineering10
16 B5914340 นางสาวจิรภิญญา จิตตินัน  Metallurgical Engineering10
17 B5914555 นางสาวสาวิตรี บ่อไทย  Metallurgical Engineering10
18 B5914845 นายอรรณพ นาชิด  Metallurgical Engineering10
19 B5916009 นายสิทธิชัย สิงห์ลอ  Metallurgical Engineering10
20 B5916085 นายณัฐเกียรติ เสมาทอง  Metallurgical Engineering10
21 B5921775 นายกษิดินทร์ จงศักดิ์สวัสดิ์  Metallurgical Engineering10
22 B5922062 นางสาวอารียา สุนทรวัฒน์  Metallurgical Engineering10
23 B5922475 นายวิศวชาติ ศรีศักดิ์นอก  Metallurgical Engineering10
24 B5922499 นายธนกร ครุฑขุนทด  Metallurgical Engineering10
25 B5924653 นายณฐศร ทรัพย์ประเสริฐ  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.