รายชื่อนศ.
รายวิชา531305 : METAL FORMING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5804610 นายบรรดาศักดิ์ ภาประเวศ  Metallurgical Engineering10
2 B5819034 นายศรราม เขียวคุ้ม  Metallurgical Engineering10
3 B5825271 นางสาววิภาดา อินหนอง  Metallurgical Engineering10
4 B5901456 นางสาววีรยา พานิช  Metallurgical Engineering10
5 B5901968 นางสาวพรธิภา นะวะสิมมา  Metallurgical Engineering10
6 B5902019 นางสาวชลิตา หงส์คำภา  Metallurgical Engineering10
7 B5902057 นายนิติพล บุญเชิดชู  Metallurgical Engineering10
8 B5902927 นางสาวปนัณฐา อ่อนสุ่น  Metallurgical Engineering10
9 B5903689 นายสุนทร บุบผามาลา  Metallurgical Engineering10
10 B5904907 นางสาวกุลธิดา วระกุล  Metallurgical Engineering10
11 B5907045 นายอัครชัย ย่อดี  Metallurgical Engineering10
12 B5907151 นางสาวณัฏฐ์นรี จันทนะ  Metallurgical Engineering10
13 B5907700 นางสาวอัษฎาภรณ์ สงครินทร์  Metallurgical Engineering10
14 B5908363 นางสาวสุนันสินี ทองไพศาลสกุล  Metallurgical Engineering10
15 B5908516 นางสาวเบญจมาภรณ์ ชะฎา  Metallurgical Engineering10
16 B5912599 นางสาวสุภาวิณี ลีปลา  Metallurgical Engineering10
17 B5913190 นายฐิติกร ผิวลออ  Metallurgical Engineering10
18 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน  Metallurgical Engineering10
19 B5914708 นางสาวทิพย์ชรัตน์ แก้วอรสาณ  Metallurgical Engineering10
20 B5914845 นายอรรณพ นาชิด  Metallurgical Engineering10
21 B5916009 นายสิทธิชัย สิงห์ลอ  Metallurgical Engineering10
22 B5916085 นายณัฐเกียรติ เสมาทอง  Metallurgical Engineering10
23 B5919345 นางสาวจิรนุช รักการ  Metallurgical Engineering10
24 B5922475 นายวิศวชาติ ศรีศักดิ์นอก  Metallurgical Engineering10
25 B5922499 นายธนกร ครุฑขุนทด  Metallurgical Engineering10
26 B5924639 นางสาวณัฐมล สุขสบาย  Metallurgical Engineering10
27 B5924653 นายณฐศร ทรัพย์ประเสริฐ  Metallurgical Engineering10
28 B5924738 นางสาวน้ำผึ้ง อื้อจรรยา  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.