รายชื่อนศ.
รายวิชา531305 : METAL FORMING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5601189 นางสาวนันทนา โล่ห์ทอง  Metallurgical Engineering10
2 B5801978 นางสาวศุภนิดา แจ้งไพร  Metallurgical Engineering10
3 B5802395 นายภาณุพงศ์ พัดชีวา  Metallurgical Engineering10
4 B5810109 นายทนงศักดิ์ วงศ์บุตร  Metallurgical Engineering10
5 B5810826 นายธนวิชญ์ วงษาวดี  Metallurgical Engineering10
6 B5810840 นางสาวอภิญญา บัวตา  Metallurgical Engineering10
7 B5812936 นางสาวมนัสนันท์ ค่ำกลาง  Metallurgical Engineering10
8 B5818914 นางสาววิสุนีย์ สว่างศรี  Metallurgical Engineering10
9 B5818945 นางสาวปิยะธิดา แก้วยงกฏ  Metallurgical Engineering10
10 B5819072 นายนันทวัฒน์ แมดมิ่งเหง้า  Metallurgical Engineering10
11 B5823444 นายภานุพงศ์ แพทย์เพียร  Metallurgical Engineering10
12 B5824656 นายโชคชัย ครสวรรค์  Metallurgical Engineering10
13 B5900183 นายพงศ์เทพ แสงสุวรรณ์  Metallurgical Engineering10
14 B5905195 นายไกรศร บุญครอง  Metallurgical Engineering10
15 B5907335 นายศราวุธ บุญช่วยรอด  Metallurgical Engineering10
16 B5908066 นางสาวอทิตยา อาจชัยภูมิ  Metallurgical Engineering10
17 B5909438 นายดนัย ลอยพิมาย  Metallurgical Engineering10
18 B5912865 นางสาวลักษณ์สกุล โตสนั่น  Metallurgical Engineering10
19 B5913282 นายกฤษฎา แก้วดวงเล็ก  Metallurgical Engineering10
20 B5913893 นายธนวัต บุญทูล  Metallurgical Engineering10
21 B5914340 นางสาวจิรภิญญา จิตตินัน  Metallurgical Engineering10
22 B5914555 นางสาวสาวิตรี บ่อไทย  Metallurgical Engineering10
23 B5917020 นายภัทรพล แสนทวีสุข  Metallurgical Engineering10
24 B5919307 นายกษิดิศ แสนแปง  Metallurgical Engineering10
25 B5919369 นายนัชถชา สายรักษา  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.