รายชื่อนศ.
รายวิชา531214 : METAL PROCESSING LABORATORY II
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน  Metallurgical Engineering10
2 B6009229 นายวัชรพล สายบุญสา  Metallurgical Engineering10
3 B6014476 นางสาวศิรินทร์รัตน์ ทะนิน  Metallurgical Engineering10
4 B6103798 นายเขมรัตน์ ขันศิลา  Metallurgical Engineering10
5 B6104177 นางสาวสินีนาฏ คำด้วง  Metallurgical Engineering10
6 B6104863 นางสาวใบเตย จันทบัวลา  Metallurgical Engineering10
7 B6105747 นายวิธวัฒน์ ชอบใหญ่  Metallurgical Engineering10
8 B6105945 นายพงศกร ชำนาญกุล  Metallurgical Engineering10
9 B6106423 นางสาวปภัสสร ไชยสาร  Metallurgical Engineering10
10 B6106515 นายธนพล แซ่ลิ้ม  Metallurgical Engineering10
11 B6107475 นายภีรวัฒน์ ทับทอง  Metallurgical Engineering10
12 B6107802 นายพงศกร เที่ยงโยธา  Metallurgical Engineering10
13 B6108052 นางสาวแพรวโพยม นอดีสูงเนิน  Metallurgical Engineering10
14 B6108397 นายวิรัช นิ่มเภา  Metallurgical Engineering10
15 B6109363 นางสาวมุกระวี บูรภักดิ์  Metallurgical Engineering10
16 B6109387 นางสาวนุชนารถ เบญจพลคุมวงศ์  Metallurgical Engineering10
17 B6109417 นางสาววนิดา เบ้าหล่อทอง  Metallurgical Engineering10
18 B6109899 นายวิศรุต ปานรักษา  Metallurgical Engineering10
19 B6110086 นายกิตติชัย ผดุงแพทย์  Metallurgical Engineering10
20 B6110116 นายพุทธินันต์ ผลบัว  Metallurgical Engineering10
21 B6110284 นางสาวสุจิตรา ฝุ่ยฝัน  Metallurgical Engineering10
22 B6110413 นางสาวธัญวรรณ พรมเขียว  Metallurgical Engineering10
23 B6110444 นายชวัลวิทย์ พรมภา  Metallurgical Engineering10
24 B6110543 นางสาวลิปิการ์ พรหมปัจจา  Metallurgical Engineering10
25 B6110727 นางสาวทิพยสุดา พลหาญดี  Metallurgical Engineering10
26 B6111021 นางสาวปาจรีย์ พานิชวงศ์  Metallurgical Engineering10
27 B6111748 นายศรายุท ภักดี  Metallurgical Engineering10
28 B6112592 นางสาววรรณวนัช ยอดมณี  Metallurgical Engineering10
29 B6112752 นายอรรณพ โยธี  Metallurgical Engineering10
30 B6113117 นายอนุชิต ราเต  Metallurgical Engineering10
31 B6113810 นางสาวกัลยรัตน์ วรลักษ์  Metallurgical Engineering10
32 B6114107 นางสาวศิริพร วิลัยล้วน  Metallurgical Engineering10
33 B6114176 นางสาวภาวิตา แว่นไธสง  Metallurgical Engineering10
34 B6114244 นางสาวชนากานต์ ศรีจันทร์  Metallurgical Engineering10
35 B6114480 นายอนันตชาติ ศรีเรือง  Metallurgical Engineering10
36 B6115364 นางสาวอัญชลี สาริยา  Metallurgical Engineering10
37 B6115401 นายสนั่น สำเภาทอง  Metallurgical Engineering10
38 B6115999 นายพุฒิพงศ์ สุภาพูนสวัสดิ์  Metallurgical Engineering10
39 B6117290 นายวรวุฒิ อไภราช  Metallurgical Engineering10
40 B6117917 นางสาวลักษวรรณ ฮออำนวย  Metallurgical Engineering10
41 B6117986 นายณัฐนันท์ คงดี  Metallurgical Engineering10
42 B6118501 นายปฐวี ไชยบุศย์  Metallurgical Engineering10
43 B6131999 นายสิทธา ปลั่งศรี  Metallurgical Engineering10
44 B6132934 นายเฉลิมเดช เกตุปรางค์  Metallurgical Engineering10
45 B6136260 นายนิรุต ทองพรมราช  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.