รายชื่อนศ.
รายวิชา531214 : METAL PROCESSING LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6007829 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม  Metallurgical Engineering10
2 B6010539 นายพงษ์ธวัช ยะโส  Metallurgical Engineering10
3 B6103231 นางสาวพรพรรณ กุหลาบโชติ  Metallurgical Engineering10
4 B6103323 นางสาวพีระพรรณ เกษร  Metallurgical Engineering10
5 B6103484 นายนครินทร์ แก้วจันทร์  Metallurgical Engineering10
6 B6103651 นางสาวทัศพร โกศรี  Metallurgical Engineering10
7 B6104191 นายไชยภัทร คำบาง  Metallurgical Engineering10
8 B6104627 นายศราณุวัตร งิ้วไธสง  Metallurgical Engineering10
9 B6105242 นายชมพล จีบบรรจง  Metallurgical Engineering10
10 B6106096 นายทรงพล ชุมตรีนอก  Metallurgical Engineering10
11 B6106362 นางสาวภัคจิรา ไชยดำ  Metallurgical Engineering10
12 B6106447 นางสาวณัฐมล ไชยเสนา  Metallurgical Engineering10
13 B6106775 นางสาวธนาภรณ์ ตระกลทรัพย์ดี  Metallurgical Engineering10
14 B6107055 นางสาวอภิษฎา ไตรณรงค์  Metallurgical Engineering10
15 B6107680 นายธีระสิทธิ ทุมทา  Metallurgical Engineering10
16 B6108489 นายสหัสวรรษ นิลวัฒน์  Metallurgical Engineering10
17 B6108991 นายพิชัยรัตน์ บุญเที่ยง  Metallurgical Engineering10
18 B6109585 นางสาวรัชนี ประสิทธิ์นอก  Metallurgical Engineering10
19 B6109752 นายพิทักษ์ ปะภูชะเน  Metallurgical Engineering10
20 B6110048 นางสาววรประภา แป้นสกุล  Metallurgical Engineering10
21 B6110437 นายศักดิ์ดา พรมโนนศรี  Metallurgical Engineering10
22 B6111915 นายธรรมลักษณ์ ภูมี  Metallurgical Engineering10
23 B6112097 นางสาวณภัทร มหิวรรณ  Metallurgical Engineering10
24 B6112837 นายวายุ รอญศึก  Metallurgical Engineering10
25 B6112981 นางสาวอรยา รักษาศรี  Metallurgical Engineering10
26 B6113247 นางสาวศิริรัตน์ ฤทธิ์โคหา  Metallurgical Engineering10
27 B6114268 นางสาววิชุดา ศรีชมภู  Metallurgical Engineering10
28 B6114466 นายณัฐภูมิ ศรีเมืองกลาง  Metallurgical Engineering10
29 B6114947 นางสาวสิรัญญา สมลา  Metallurgical Engineering10
30 B6115029 นายประชา สรวงศิริ  Metallurgical Engineering10
31 B6115357 นางสาวจิตรัตน์ดา สารครศรี  Metallurgical Engineering10
32 B6115746 นายวัชรินทร์ สุขพิทักษ์  Metallurgical Engineering10
33 B6116750 นางสาวจารุวรรณ หม่วยนอก  Metallurgical Engineering10
34 B6116828 นายชัยสิทธิ์ หล่องบุตรศรี  Metallurgical Engineering10
35 B6117122 นายสุจิเมธ เหลืองอภิรมย์  Metallurgical Engineering10
36 B6117382 นางสาวฐิตาภา อันลูกท้าว  Metallurgical Engineering10
37 B6117962 นางสาวธิติสุดา ขาวทอง  Metallurgical Engineering10
38 B6118464 นายบรรดาศักดิ์ คงสุข  Metallurgical Engineering10
39 B6131883 นายจิรายุ สารรัตน์  Metallurgical Engineering10
40 B6132590 นายธนโชติ สีบ้านบาก  Metallurgical Engineering10
41 B6132606 นางสาวจุรารัตน์ หอมไสย  Metallurgical Engineering10
42 B6132903 นายธนพล ทีวาพัด  Metallurgical Engineering10
43 B6136581 นายคุณาภัส พานิล  Metallurgical Engineering10
44 B6136758 นายธนากรณ์ วงคำจันทร์  Metallurgical Engineering10
45 B6136789 นางสาวกัญญารัตน์ วันนา  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.