รายชื่อนศ.
รายวิชา102243 : PHYSICAL CHEMISTRY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6050047 นายจิรายุ นิรโศก  Chemistry10
2 B6119300 นางสาวจิดาภา กุสินรัมย์  Chemistry10
3 B6119317 นางสาวอาริษา แก้วประทุม  Chemistry10
4 B6119362 นายตุลยวัต ครุธแก้ว  Chemistry10
5 B6119379 นางสาวชฎาวรรณ คำด่าง  Chemistry10
6 B6119423 นางสาวสุกัญญา จันขุนทด  Chemistry10
7 B6119454 นางสาวจณิสตา เจียวิทยนันท์  Chemistry10
8 B6119461 นายรชฏ ใจกล้า  Chemistry10
9 B6119485 นางสาวญาดา ชุ่มสีดา  Chemistry10
10 B6119508 นางสาวปาริฉัตร เติมสมบัติ  Chemistry10
11 B6119560 นางสาวภัทรพรรณ นามไธสง  Chemistry10
12 B6119645 นางสาวศศิวิมล ฝาสันเทียะ  Chemistry10
13 B6119669 นางสาววราพรรณ พันธุ์ชัย  Chemistry10
14 B6119706 นางสาวกานต์ชนา เพียรชนะ  Chemistry10
15 B6119737 นางสาวประภัสรา ม่วงโสภา  Chemistry10
16 B6119768 นางสาวอาฑิตยา ยศจำรัส  Chemistry10
17 B6119812 นางสาวศุภาพิชญ์ ลีลาสกุลชัย  Chemistry10
18 B6119836 นางสาวชัญญาณัฐ วงษ์ชวลิตกุล  Chemistry10
19 B6119881 นายศฤงคาร ศรีพรหม  Chemistry10
20 B6119980 นายภูรินทร์ สุรโชติมงคล  Chemistry10
21 B6120016 นางสาวอัญชิสา อาจวิชัย  Chemistry10
22 B6120023 นางสาวธิดา อุ่นใจดี  Chemistry10
23 B6120030 นางสาวชลิดา อุปัญญ์  Chemistry10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.