รายชื่อนศ.
รายวิชา531317 : PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6001612 นายกฤษกร ทองมีค่า  Metallurgical Engineering10
2 B6001766 นางสาวอารยา เสกขุนทด  Metallurgical Engineering10
3 B6005047 นางสาวอินทิรา สะอาดถิ่น  Metallurgical Engineering10
4 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง  Metallurgical Engineering10
5 B6005542 นายศุภกฤต เค้ามิม  Metallurgical Engineering10
6 B6006129 นางสาวเมทนี แสนพันธุ์  Metallurgical Engineering10
7 B6006174 นายสุทัศน์ มาโค  Metallurgical Engineering10
8 B6006570 นางสาวพรรณกาญจน์ กลางประพันธ์  Metallurgical Engineering10
9 B6006624 นางสาววนารินทร์ เขียนกระโทก  Metallurgical Engineering10
10 B6006648 นางสาวสุพัตรา สารธร  Metallurgical Engineering10
11 B6006686 นางสาวอภิชญา ใบหนองฮี  Metallurgical Engineering10
12 B6007416 นางสาวศุภกานต์ เกิดเกลื่อน  Metallurgical Engineering10
13 B6007881 นางสาวลักษมณ บุญเจริญ  Metallurgical Engineering10
14 B6010539 นายพงษ์ธวัช ยะโส  Metallurgical Engineering10
15 B6010942 นายสหพร แสงอุทัย  Metallurgical Engineering10
16 B6011239 นายพศวีร์ สุขโท้  Metallurgical Engineering10
17 B6011321 นายพรรณพัฒน์ เนาวโอภาส  Metallurgical Engineering10
18 B6011499 นางสาวกิตติยา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์  Metallurgical Engineering10
19 B6011826 นายอภัยชน ศรีสุวงค์  Metallurgical Engineering10
20 B6012076 นางสาวปวัณภัสร์ สุรเรืองโรจน์  Metallurgical Engineering10
21 B6013707 นายพิพัฒน์ เตนพเก้า  Metallurgical Engineering10
22 B6014438 นายภานุพงศ์ ทัศน์ศรีสกุล  Metallurgical Engineering10
23 B6014766 นางสาวเบญจวรรณ์ ธ.น.อุตร  Metallurgical Engineering10
24 B6014810 นายคงกระพัน ชัยชมภู  Metallurgical Engineering10
25 B6015367 นายพงศธร สารสูตร  Metallurgical Engineering12
26 B6015572 นายเกื้อกูล นาพุดซา  Metallurgical Engineering10
27 B6017071 นางสาวกิติยา นาธงชัย  Metallurgical Engineering10
28 B6018900 นางสาววรัญญา นิลรัตน์  Metallurgical Engineering10
29 B6020248 นายเจษฎา ทองดี  Metallurgical Engineering10
30 B6020675 นางสาวญามินทร์ ชอบสว่าง  Metallurgical Engineering10
31 B6020842 นางสาวสุชาณี ศรีรอด  Metallurgical Engineering10
32 B6026356 นางสาวนัฐสุดา มานุจำ  Metallurgical Engineering10
33 B6026554 นายวิทวัส อินทรนุช  Metallurgical Engineering10
34 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก  Metallurgical Engineering10
35 B6027322 นายสุขศิริ เสมอเหมือน  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.