รายชื่อนศ.
รายวิชา531317 : PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000226 นางสาวดาปนีย์ ผังกิ่ง  Metallurgical Engineering10
2 B6000240 นายธวัชชัย ฮามคำฮัก  Metallurgical Engineering10
3 B6003951 นางสาวอารยา ศรีวิลัย  Metallurgical Engineering10
4 B6004460 นายนิติพล เพ็ชรประเสริฐ  Metallurgical Engineering10
5 B6005221 นายมาวิน สิงห์มาตร  Metallurgical Engineering10
6 B6005481 นางสาววนิดา พงอุดทา  Metallurgical Engineering10
7 B6006662 นางสาวปิยะนันท์ แก้วสม  Metallurgical Engineering10
8 B6008222 นางสาวกุลวดี จูศรี  Metallurgical Engineering10
9 B6009564 นางสาวชลิตา ม่วงนาครอง  Metallurgical Engineering10
10 B6009731 นางสาวศศิวิมล ตรีสอน  Metallurgical Engineering10
11 B6010041 นางสาวอัมพร แสนกระจาย  Metallurgical Engineering10
12 B6010072 นายกฤษติเมฆ นันธ์สุณีย์  Metallurgical Engineering10
13 B6011055 นายพัฒนา นามราชา  Metallurgical Engineering10
14 B6011802 นางสาววนิศรา ลุงไธสง  Metallurgical Engineering10
15 B6013080 นางสาวสุมิตรา แกละแม  Metallurgical Engineering10
16 B6013288 นางสาวพรพิมล พันทะการ  Metallurgical Engineering10
17 B6013578 นางสาวจุฑามาศ อุ่นเสือ  Metallurgical Engineering10
18 B6013783 นางสาวพัณนิดา พลเรือง  Metallurgical Engineering10
19 B6016159 นางสาวพันแสง เรือนปัญจะ  Metallurgical Engineering10
20 B6017095 นายปัณณวิชญ์ อุทธา  Metallurgical Engineering10
21 B6017101 นายวรโชติ บุญญฤทธิ์  Metallurgical Engineering10
22 B6017118 นายนนทกร ทองดีพินิจ  Metallurgical Engineering10
23 B6017125 นางสาวนิศาชล นนท์ใสย  Metallurgical Engineering10
24 B6017156 นายวราฤทธิ์ วรสุทธิ์  Metallurgical Engineering10
25 B6019341 นางสาวสุวิดา ใจชื่น  Metallurgical Engineering10
26 B6019815 นายชนะศักดิ์ เวียงสมุทร  Metallurgical Engineering10
27 B6021610 นายทัตพงศ์ ผ่องศรี  Metallurgical Engineering10
28 B6024000 นายรัชตะ พลตื้อ  Metallurgical Engineering10
29 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.