รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม20
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6218669 นางสาววราภรณ์ สุวารีย์  N/A10
2 B6225483 นายชยณัฐ ขุนอินทร์  N/A10
3 B6225575 นางสาววิภาพร บุญโสม  N/A10
4 B6225629 นายสิรวิชญ์ บรรจงจิตร  N/A10
5 B6225636 นางสาวอลิษา ศรีบุ่งง้าว  N/A10
6 B6225674 นางสาวนุสรา ขำเขว้า  N/A10
7 B6225681 นายภาวิชญ์ อาภาทิพยานุกุล  N/A10
8 B6225698 นางสาวชุติกาญจน์ สุขนอก  N/A10
9 B6225735 นางสาวอพัชชุตา สดมสุข  N/A10
10 B6225797 นางสาวกสุมา ชุบกระโทก  N/A10
11 B6225810 นายพศวัฒน์ สุนทราศรี  N/A10
12 B6225841 นายศรัณย์ สุรินทะ  N/A10
13 B6225872 นายนันทวัฒน์ ทาพรมมา  N/A10
14 B6225919 นางสาวสายสุดา พรมแดง  N/A10
15 B6225933 นางสาวฐิติมา หมั่นจำรูญ  N/A10
16 B6225971 นายชัชวาล เนือนสกุล  N/A10
17 B6226084 นายพันธวัธน์ บัวสำราญ  N/A10
18 B6226114 นายแสนภพ แพงแสน  N/A10
19 B6226121 นางสาวสาธิดา โคตรโนนกอก  N/A10
20 B6226138 นางสาวปัณฑารีย์ ลาดโลศรี  N/A10
21 B6226145 นางสาวพรพิส พุทธดีพาวณิชย์  N/A10
22 B6226183 นายธนดล จำเริญดี  N/A10
23 B6226220 นางสาวทักษพร ปอยมะเริง  N/A10
24 B6226251 นายเกริกเกียรติ จันเทศ  N/A10
25 B6226268 นายภาณุวัฒณ์ โยธาจันทร์  N/A10
26 B6226275 นายชิษณุพงศ์ ธีระเสถียรโสภณ  N/A10
27 B6226299 นางสาวจิตตินันท์ สินสมุทร  N/A10
28 B6226350 นางสาวจุฑาพร วงศ์ศิลป์  N/A10
29 B6226435 นางสาวชนม์ชนก ศรีโกตะเพชร  N/A10
30 B6226459 นางสาวศศิกานต์ อินศร  N/A10
31 B6226480 นางสาวเกษราพร โนนตะภาพ  N/A10
32 B6226534 นายยุทธนา น้อยเมือง  N/A10
33 B6226619 นายนภัส ตั้งปัญญารัช  N/A10
34 B6226756 นายทีฆทัศน์ วงศ์พิมพ์  N/A10
35 B6226763 นางสาวปุณยวีร์ เรืองสุวรรณ์  N/A10
36 B6226831 นายนครินทร์ ทัศนพงษ์  N/A10
37 B6226848 นางสาวอรนาถ มังคละ  N/A10
38 B6226879 นางสาวน้ำเพชร วิปสูงเนิน  N/A10
39 B6226893 นางสาวปนัดดา คำฤาชัย  N/A10
40 B6226954 นายอิทธิชัย เสาชัย  N/A10
41 B6226961 นางสาวกิ่งกาญจน์ ภูพิษ  N/A10
42 B6227012 นายจิรกิตต์ ซื่อสัตย์  N/A10
43 B6227135 นางสาวสุปรียา รอสูงเนิน  N/A10
44 B6227142 นายจักรกฤษ เฉื่อยไธสง  N/A10
45 B6227180 นายอิทธิกร ชูชื่น  N/A10
46 B6227227 นางสาวพัชรมัย ณรงค์ไชย  N/A10
47 B6227241 นายมหาโชค ปอสูงเนิน  N/A10
48 B6230272 นายรัชกร มายูร  N/A10
49 B6230319 นางสาวกอปรพร พานจำปี  N/A10
50 B6238032 นายวิทยาศาสตร์ ทองบุญมา  N/A10
51 B6238117 นางสาวชมพูนุท ประดับศรี  N/A10
52 B6238285 นายปรเมษฐ์ จิตละม่อม  N/A10
53 B6238674 นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง  N/A10
54 B6238681 นายณัฐวัฒน์ รัตนานนท์เสถียร  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.