รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม9
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6001353 นางสาวพัชรีพลอย คานทอง  Geological Engineering10
2 B6008345 นางสาวสายธาร จักร์โนวัน  Geological Engineering10
3 B6020514 นายวชิรวิทย์ ชัยสุวรรณ  Geological Engineering10
4 B6135928 นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย  Agricultural and Food Engineering10
5 B6201487 นางสาวจิราวรรณ ดีชื่น  N/A10
6 B6209544 นางสาวกาญจนา ฮุยน้อย  N/A10
7 B6219758 นางสาวอรอนงค์ สิงห์โคตร  N/A10
8 B6219789 นางสาวณัฐฑิชา เกื้อทาน  N/A10
9 B6219796 นายสุรทิน ภูฆัง  N/A10
10 B6219802 นายกุลพัทธ์ กัลปดี  N/A10
11 B6219826 นายสิทธิชัย วงค์สามารถ  N/A10
12 B6219833 นายชิษณุพงศ์ ขันตี  N/A10
13 B6219840 นางสาวบุษบา ลาศา  N/A10
14 B6219857 นางสาวอารียา พรมคำบุตร  N/A10
15 B6219864 นางสาวบุษกร ชนะพจน์  N/A10
16 B6219888 นายกฤตพัฒน์ พรรณวงศ์  N/A10
17 B6219918 นายพงศธร ลาเสียว  N/A10
18 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น  N/A10
19 B6219956 นางสาวสศิวรรณ ฉลาดถ้อย  N/A10
20 B6220013 นายสุพัตร ฐิตะสาร  N/A10
21 B6220068 นางสาวภคอร โชติบุษยธร  N/A10
22 B6220075 นางสาวสุดารัตน์ พจนา  N/A10
23 B6220105 นางสาวเปรมวดี จารัตน์  N/A10
24 B6220136 นายวิรวัฒน์ แข็งข้อ  N/A10
25 B6220150 นางสาวศิริลักษณ์ แพวขุนทด  N/A10
26 B6220167 นางสาวจุฬาลักษ์ ประทุมแบน  N/A10
27 B6220204 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี  N/A10
28 B6220211 นายมงคลชัย นิลพฤกษ์  N/A10
29 B6220242 นางสาวสุพัตรา ศรีสอน  N/A10
30 B6220259 นายเนติธร วรรคสังข์  N/A10
31 B6220266 นางสาวธนิฎฐา แสนโคตร  N/A10
32 B6220273 นางสาววิภากร เหมืองหม้อ  N/A10
33 B6220297 นายนคร ศรีสรรณ์  N/A10
34 B6220341 นางสาวซุฟเฟียนี เจ๊ะสอเหาะ  Automotive Engineering10
35 B6220365 นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม  N/A10
36 B6220396 นายสุวริศร์ ทรัพย์เจริญกุล  N/A10
37 B6220419 นายรณภพ ชารีอัน  N/A10
38 B6220426 นายวิศรุต แก้วมงคุล  N/A10
39 B6220457 นายจักรภัทร ฉิมแย้ม  N/A10
40 B6220464 นางสาวอิสรีพัชร์ กนิษฐานนท์  N/A10
41 B6220488 นายภาณุพงษ์ รัตนสร้อย  N/A10
42 B6220495 นายวรวุฒิ กระจ่างจิต  N/A10
43 B6220501 นางสาวพรชนก จิตรพล  N/A10
44 B6220518 นางสาวปาริฉัตร วังดง  N/A10
45 B6220525 นายอนุรักษ์ แดนสีแก้ว  N/A10
46 B6220532 นางสาววรดา นุนูนจันทร์  N/A10
47 B6220556 นางสาวเมทินี ทองอ่วมใหญ่  N/A10
48 B6220563 นางสาวรัตติกาล สุดยอด  N/A10
49 B6220570 นายสรัช ธรรมเจริญ  N/A10
50 B6220594 นางสาวอวิภาวดี จารเขื่อง  N/A10
51 B6220631 นางสาวกัลยารัตน์ รัตนธาราธิคุณ  N/A10
52 B6230357 นางสาวทัศนันท์ ถินนอก  ChemE10
53 B6230418 นางสาวลลิตา ตรงด่านกลาง  ChemE10
54 B6236212 นางสาวจิลมิกา นาคนิลทอง  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.