รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6015114 นางสาววรัญญา ผุยอุทา  Environmental Engineering10
2 B6130374 นายมูฮาหมัดนายิบ ดือราซอ  Agricultural and Food Engineering10
3 B6216658 นางสาวณัฐชา สมบูรณ์พงศ์  N/A10
4 B6217198 นายกวิน สมประเสริฐถาวร  N/A10
5 B6217204 นางสาวศศิประภา จันทะศรี  N/A10
6 B6217235 นางสาวภัณฑิรา ราชาคำ  N/A10
7 B6217259 นางสาวกุลสตรี โสดาศรี  N/A10
8 B6217303 นางสาวสุกัญญา พาขุนทด  N/A10
9 B6217327 นางสาวธนกาญจน์ ทองหมู่  N/A10
10 B6217365 นายบริพัตร เงินดี  IE10
11 B6217372 นายพชรชัย ปานเนาว์  N/A10
12 B6217389 นายธนิศร ศรีรังกูร  N/A10
13 B6217433 นายปริญญา หมัดอะดัม  N/A10
14 B6217457 นางสาวอ้อมพร ไทยเจริญ  N/A10
15 B6217464 นายวรุฒ วงษ์วาท  N/A10
16 B6217471 นางสาวรดา ปิตตาระโพธิ์  N/A10
17 B6217501 นางสาวฐิติมา คำบุศย์  N/A10
18 B6217549 นายณัฐดนัย วงธิราช  N/A10
19 B6217556 นางสาวรัชดาภรณ์ คำบุ  N/A10
20 B6217563 นางสาวญาณิศา พิมหิน  N/A10
21 B6217570 นายศักดิ์ณรงค์ เขื่อนสุวรรณ์  N/A10
22 B6217587 นางสาวธิดารัตน์ เย็นใจ  N/A10
23 B6217624 นายสุประดิษฐ์ ทองคำ  N/A10
24 B6217631 นางสาวศิริลักษณ์ โทปัญจ่า  N/A10
25 B6217648 นางสาวกาญจนา ซึ่งรัมย์  N/A10
26 B6217655 นางสาวพิมพิไล รุ่งแจ้ง  N/A10
27 B6217662 นางสาวณฐพร ธรรมวิชัย  N/A10
28 B6217679 นายศรายุทธ เนตรพนา  N/A10
29 B6217686 นายสมศักดิ์ แสนสนิท  N/A10
30 B6217716 นายฉลองวุฒิ ไชยลำยา  N/A10
31 B6217747 นายทินกร สุขบำรุง  N/A10
32 B6217754 นางสาวดวงใจ เชยครบุรี  N/A10
33 B6217761 นายภานุวัฒน์ สุวรรณ์  N/A10
34 B6217785 นางสาวชนิตา พรมชาติ  N/A10
35 B6217846 นายสุรเชษฐ์ เจนจิตร์  N/A10
36 B6217877 นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์  N/A10
37 B6217907 นางสาวชญาศ์รัชต์ ปภัสภรณ์วณิช  N/A10
38 B6217938 นางสาวนารีรัตน์ สาคร  N/A10
39 B6217945 นายธีรดนย์ คำอาบ  N/A10
40 B6217952 นางสาวเก็จมณี ทาสีลา  N/A10
41 B6217969 นายกิติศักดิ์ แดงทอง  N/A10
42 B6217976 นางสาวทอฝัน เฟื่องนคร  N/A10
43 B6217990 นางสาวสุธิดา ประคองใจ  N/A10
44 B6218003 นางสาวอุมากร แสงสว่าง  N/A10
45 B6218010 นายอนันต์ แพงไธสง  N/A10
46 B6218034 นายกฤษณุพงษ์ เทียนขจรศรี  N/A10
47 B6218065 นางสาวพัชรินทร์ สีบุญเรือง  N/A10
48 B6218072 นางสาวมัลลิกา บัวหลวง  N/A10
49 B6218089 นายนพัตธร เจริญพันธ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
50 B6218096 นายสุชาติ พรพิรุณโรจน์  N/A10
51 B6218102 นางสาวธัญชนก สีเคน  N/A10
52 B6218232 นายสหรัฐ รัตนมาลัย  N/A10
53 B6219963 นางสาวชลิตา ทิพวรรณ์  N/A10
54 B6221416 นายสหภาพ จุกกระโทก  N/A10
55 B6236014 นางสาวสิริขวัญ วันทาหวัด  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.