รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6201265 นางสาวธนาภรณ์ ฉลวยศรี  N/A10
2 B6202293 นายคณาธิป ปะวะภูชะเก  N/A10
3 B6202958 นางสาวณัฐชฎา ใจดี  N/A10
4 B6215125 นายธนวัฒน์ ซาเสน  N/A10
5 B6215538 นายนฤบดินทร์ เพิ่มเติมสิน  N/A10
6 B6215811 นายเทวิน ทมธิแสง  N/A10
7 B6220051 นายศุภกร อ่วมสอาด  N/A10
8 B6220808 นางสาวกัญญารัตน์ ทามแก้ว  N/A10
9 B6222611 นายธนโชติ วิโรจน์วงษ์ชัย  N/A10
10 B6222734 นางสาวเนตรนภา ช่วยสงคราม  N/A10
11 B6225292 นายนครินทร์ กลิ่นหอม  N/A10
12 B6225315 นางสาวสิดาพร แพงจันทร์  N/A10
13 B6225339 นายปณิธิ ไทยทองสุขสกุล  N/A10
14 B6225346 นายธีรภัทร์ อินทรกำแหง  N/A10
15 B6225353 นางสาวน้ำฟ้า ทองสันเทียะ  N/A10
16 B6225384 นายฤทธิวิสิษฐ์ ฤทธิ์ไธสง  N/A10
17 B6225407 นายภราดร ประสาระวัน  N/A10
18 B6225452 นางสาวอัจฉราภรณ์ นนฤาชา  N/A10
19 B6225469 นายวรวิช เซ็นธุลี  N/A10
20 B6225476 นายจิรายุทธ์ บุญเจริญ  N/A10
21 B6225506 นายมงคล เขียวสมอ  N/A10
22 B6225520 นายคณิน วงษ์พิพัฒน์  N/A10
23 B6225544 นายก่อโชค ทองปาน  N/A10
24 B6225551 นายจารุพงศ์ พื้นอินทร์  N/A10
25 B6225568 นายอภิเกียรติ หงษ์เวียงจันทร์  N/A10
26 B6225582 นายชยุติพงษ์ คำป้อง  N/A60
27 B6225605 นายณัฐวัตร บุญโสดากร  N/A10
28 B6225612 นายนคพงศ์พันธ์ ศรีสุก  N/A10
29 B6225650 นายอภิสิทธิ์ จรรยาวัฒนชัย  N/A10
30 B6225667 นางสาวปานณิตา กมลคร  N/A10
31 B6225704 นายพิชญุตม์ ช้างศรี  N/A10
32 B6225711 นายพงศ์ไพลิน สกุลศิริไพบูลย์  N/A10
33 B6225742 นางสาวพัชรินทร์ เสาทอง  N/A10
34 B6225759 นางสาวสุมลพรรณ วิไลรัตน์  N/A10
35 B6225766 นายณัฏฐ์ โสแพทย์  N/A10
36 B6225780 นางสาวศุภรัตน์ วิชัยพานิชกุล  N/A10
37 B6225803 นายกีรศักดิ์ ดวงอุทา  N/A10
38 B6225827 นางสาวอิสริญาภรณ์ เคลื่อนกระโทก  N/A10
39 B6225834 นายศราวุธ สุยะ  N/A10
40 B6225858 นายจีรพันธ์ ยืนยงค์  N/A10
41 B6225865 นายธัญญ โพธิวงศ์  N/A10
42 B6225889 นางสาวปพิชญา พุทธวงศ์  N/A10
43 B6225896 นายพีรวิชญ์ เพิ่มเพียร  N/A10
44 B6225957 นางสาวรัชชา เปรื่องนา  N/A10
45 B6225995 นายณัฐดนัย จำปา  N/A10
46 B6226022 นายอัมรินทร์ จินดา  N/A10
47 B6226046 นางสาวลักขณา ทองสาย  N/A10
48 B6230364 นางสาวกนกวรรณ ภู่เสภา  N/A10
49 B6236267 นายสิรภัทร ทองไหม  N/A10
50 B6236601 นายอับดิลละห์ เจะนิ  N/A10
51 B6237868 นางสาวชนนิกานต์ กล้ากสิการ  N/A10
52 B6238698 นางสาวทัณธิกา เพียนอก  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.