รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5917082 นายสิทธิชัย ปุณริบูรณ์  PE10
2 B6014742 นางสาวนิภาสิริ กรุณานำ  CME10
3 B6114787 นายฐิติศักดิ์ เศษรักษา  Agricultural and Food Engineering10
4 B6208707 นายทวีสิทธิ์ อาป้อง  N/A10
5 B6214937 นายณัฐพล หิรัญอดุลวิทย์  N/A10
6 B6215040 นายศุภกฤต ปานวงษ์  N/A10
7 B6215330 นายสุระธาดาพงศ์ จำเริญเพิ่มกิจ  N/A10
8 B6215668 นายภาณุวิชญ์ ชุมจันทร์  N/A10
9 B6216542 นางสาวฐานิกา ไชยแสน  N/A10
10 B6219123 นายภูมินทร์ มะโนชัย  N/A10
11 B6223298 นายทิวากร สุขกำเนิด  N/A10
12 B6224950 นายกุญชร จันทร์รัตนประภา  N/A10
13 B6226053 นางสาวนริสรา ฤทธิ์ไธสง  N/A10
14 B6226060 นายณัฐพงษ์ เอ้กระโทก  N/A10
15 B6226077 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีสุข  N/A10
16 B6226091 นายกิติรัฐ ดวงจันทิพย์  N/A10
17 B6226107 นายศิรกิตติ์ พิมพ์ปรุ  N/A10
18 B6226169 นายภัคพงศ์ เครือผือ  N/A10
19 B6226176 นายณัฐดนัย อยู่เจริญ  N/A10
20 B6226190 นายธิติ ทองจำรูญ  N/A10
21 B6226213 นางสาวอารีญา สวนงาม  N/A10
22 B6226237 นายชินวัตร ภูสีคุณ  N/A10
23 B6226244 นายหฤษฎ์ จันทุมา  N/A10
24 B6226282 นายจาตุรงค์ ดีมา  N/A10
25 B6226305 นางสาวสุชัญญา โยไทยเที่ยง  N/A10
26 B6226312 นางสาวนันทพร ผิวผ่อง  N/A10
27 B6226374 นายภูมินทร์ ศรีสวัสดิ์  N/A10
28 B6226398 นายคมชาญ พุฒพิมพ์  N/A10
29 B6226404 นายภูมิชัย ศิริพันธ์พรชนะ  N/A10
30 B6226411 นางสาววนิดา คำมูลนา  N/A10
31 B6226442 นายธนพล ปักโคทานัง  N/A10
32 B6226466 นายธีรนาถ สุวรรณแสง  N/A10
33 B6226473 นายกันตภณ นารากิตพงศ์  N/A10
34 B6226497 นายจักรกฤษณ์ สุภีเเดน  N/A10
35 B6226510 นางสาวอชิรญา ไชยรัตน์  N/A10
36 B6226527 นายศุภกร ธีร์ประโคน  N/A10
37 B6226541 นายศุภฤกษ์ ประพาศพงษ์  N/A10
38 B6226558 นายชโนดม แช่มช้อย  N/A10
39 B6226589 นางสาวศศิกานต์ พลศรี  N/A10
40 B6226596 นายชัยมงคล ดงพงษ์  N/A10
41 B6226602 นายสัณหณัฐ จันทร์ทิบุตร  N/A10
42 B6226633 นางสาวรัชฎาภรณ์ จิตต์รักษ์  N/A10
43 B6226640 นางสาววิภาวี วิมลกลาง  N/A10
44 B6226657 นายทิวากร หาวิชา  N/A10
45 B6226664 นางสาวสุณิสา ฐานะ  N/A10
46 B6226695 นางสาวณัฐธยาน์ ยิ่งสวัสดิ์  N/A10
47 B6226701 นายพรหมพิริยะ ณ เชียงใหม่  N/A10
48 B6226718 นางสาวณัฐชยา ผ่องกุศล  CPE10
49 B6226725 นางสาวสิตานัน อรัญโชติ  N/A10
50 B6226886 นางสาวนลินี สีสา  N/A10
51 B6230333 นายอนุวัต หิรัญกาญจน์  N/A10
52 B6237141 นายภูเบศวร์ แอบกิ่ง  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.