รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5533817 นายอภิชาติ สุภาพ  EE10
2 B5801589 นายปกรณ์ จีบตะคุ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
3 B5803477 นางสาวอรพิมพ์ บอกขุนทด  CME10
4 B6006051 นางสาวศิริขวัญ เพชรสูงเนิน  Electronic Engineering10
5 B6105167 นายพิชิตชัย จำเริญควร  Electronic Engineering10
6 B6107123 นางสาวจรรยา ถินกระโทก  Electronic Engineering10
7 B6113179 นายนราธิป รุดโท  PE10
8 B6210274 นายธีทัต พงศ์ปภาดา  N/A10
9 B6225391 นางสาวนรินทร เวินขุนทด  N/A10
10 B6225988 นายธนโชติ โสนอ่อน  N/A10
11 B6226428 นายสมประสงค์ มอญปาก  N/A10
12 B6226688 นางสาวพรไพลิน ชูสกุล  N/A10
13 B6226732 นายศรัณยภัทร เพียกุณา  N/A10
14 B6226749 นายกิฐวุฒิ บรรจงรอด  N/A10
15 B6226770 นายชานนท์ กองสันเทียะ  N/A10
16 B6226787 นางสาวณัฐชยา บุญวงศ์  N/A10
17 B6226800 นางสาวปริยาภัทร เมืองโคตร  N/A10
18 B6226817 นายธนวัฒน์ อ่อนนางใย  N/A10
19 B6226824 นายปรม เจริญพร  N/A10
20 B6226855 นายเมทิศ มระตัง  N/A10
21 B6226909 นางสาวชัญญานันท์ เปล่งศรี  N/A10
22 B6226916 นายนวมินทร์ แสงใสแก้ว  N/A10
23 B6226923 นางสาวอารีรัตน์ ผะเผิน  N/A10
24 B6226947 นายเด่นดนัย เด่นวงษ์  N/A10
25 B6226978 นางสาวนริศรา นาราช  N/A10
26 B6226985 นางสาวพัชราพร มั่งเรือง  N/A10
27 B6227005 นางสาวจิตรลดา อ่ำภิรมย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
28 B6227029 นายณรงเดช คำมูล  N/A10
29 B6227036 นายภัคพล ภูพาน  N/A10
30 B6227067 นายณัฐวุฒิ หมอปะคำ  N/A10
31 B6227074 นางสาวศิริญาพร วงค์ไชยา  N/A10
32 B6227098 นางสาวเกศินี มณีศรี  N/A10
33 B6227173 นายกันดิศ อมตฉายา  N/A10
34 B6227197 นายวิชญ์พงศ์ สุโพธิ์  N/A10
35 B6227203 นายธนกร อุทัยเภตรา  N/A10
36 B6227258 นายอรรถพล ได้ไซร้  N/A10
37 B6227265 นายสุทิวัส จารนัย  N/A10
38 B6227296 นายชนกนันท์ ไชยอนงค์ศักดิ์  N/A10
39 B6227302 นายชยพัทธ์ แก้วพรหม  N/A10
40 B6230135 นางสาวพรรณวษา ช่วงกรุด  N/A10
41 B6230142 นายนพรุจ พิบูลย์  N/A10
42 B6230159 นางสาวปรภาว์ ชุนเกาะ  N/A10
43 B6230173 นางสาวนฤมล ธนูวงษ์  N/A10
44 B6230197 นายจิตรภณ ขจรภิรมย์  N/A10
45 B6230227 นางสาวชุติมน เบ้าหัวดง  N/A10
46 B6230241 นางสาวสุชลธิรา เพชรสมทอง  N/A10
47 B6230265 นายวชิรวิชญ์ ตันติชัยวนิช  N/A10
48 B6230289 นายเขมชาต ศาลางาม  N/A10
49 B6230302 นางสาวพนิทนันท์ สุพรรณชาติ  N/A10
50 B6237844 นายจิรภัทร กลมเกลี้ยง  N/A10
51 B6237981 นางสาวกัณฐิกา พูลผล  N/A10
52 B6238216 นายอมรเทพ สีแนน  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.