รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5902934 นายกิตติพศ ฉิมจารย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
2 B6203405 นายNICHOLAS DRAGON  N/A10
3 B6217860 นางสาวธมนวรรณ พยัคฆพล  N/A10
4 B6222314 นางสาวกุลจิรา จิตบุญเรืองโรจน์  N/A10
5 B6230340 นางสาวฐิติมา วงษ์นิล  N/A10
6 B6230371 นายเกษมสันต์ ลือรุ่งรัตน์วุฒิ  N/A10
7 B6230388 นางสาวเขมิกา คนเพียร  N/A10
8 B6230395 นายอภิสิทธิ์ พันพลู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
9 B6230432 นายภูวเนตร อยู่ประสิทธิ์  N/A10
10 B6230449 นายเทพพรชัย หอมใจมั่น  N/A10
11 B6230456 นายภูมินทร์ เจ๊กภู่  N/A10
12 B6230463 นางสาวญาณภัทร โยวะ  N/A10
13 B6230470 นายกิตติคุณ ฤทธิ์จรูญ  EE10
14 B6230487 นางสาวทิตา เฉลยรส  N/A10
15 B6230494 นางสาวฐิติกานต์ รัศมีจิรโชติ  N/A10
16 B6230500 นางสาวปทุมพร แสงเดช  N/A10
17 B6230517 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทรา  CE10
18 B6230524 นายเฉลิมกิติ วงค์อินตา  N/A10
19 B6230548 นายกฤษรายุ อินรินทร์  N/A10
20 B6230562 นายวชรพงศ์ เนตรทิพวัลย์  N/A10
21 B6230586 นางสาวจันทราทิพย์ กองทุ่งมน  N/A10
22 B6230609 นายภัทรเดช อริยพฤกษ์  N/A10
23 B6230630 นางสาวอารยา รักกลิ่น  N/A10
24 B6230654 นางสาวนิชานันท์ อ่ำบุญ  N/A10
25 B6230708 นางสาวมลฑิญา ธงชัย  N/A10
26 B6230715 นางสาวธาริกา พันธุ์เลิศ  N/A10
27 B6230722 นางสาวขนิษฐา พินองรัมย์  N/A10
28 B6230746 นางสาวชวาลินี คำธะนี  N/A10
29 B6230760 นางสาวภัทนรินทร์ เอี่ยวเฉย  N/A10
30 B6230777 นางสาวกัญญารัตน์ จุฑาธนาศิลป์  N/A10
31 B6230784 นายณัฐดนัย พิชเคียน  N/A10
32 B6230791 นายชยานันต์ ชาญณรงค์  N/A10
33 B6230814 นายชาตรี เนินพลับ  N/A10
34 B6230821 นายศุภกรณ์ พรมเสน  N/A10
35 B6230838 นางสาวสรนรรจ์ สมพลวัฒนา  N/A10
36 B6230852 นางสาวจุฑามณี สุนประโคน  N/A10
37 B6230869 นางสาวปัณณพร บุญศรี  N/A10
38 B6230876 นางสาวมิ่งขวัญ สรรสันทัด  N/A10
39 B6230883 นายรักษ์ดี สมรักษ์  N/A10
40 B6230913 นางสาวสรัญชนา พัฒนจันทร์  N/A10
41 B6230920 นายเอกลักษณ์ ฉายสำเภา  N/A10
42 B6230944 นายณัฐภัทร เจริญสวัสดิ์  N/A10
43 B6230951 นางสาวอชิรญา ยงชัยยุทธ  N/A10
44 B6230968 นายสุรเชษฐ สุระชัย  N/A10
45 B6235741 นายณัลทวัฒน์ จันทร์สองศรี  N/A10
46 B6235918 นางสาวเกตน์สิรี วงศ์รักษ์  N/A10
47 B6237103 นางสาวศุภศิริ ศุภรตรีทิเพศ  N/A10
48 B6237745 นายปริญญา สำอางเนตร  N/A10
49 B6238018 นายอภิรักษ์ ศรีอุบล  N/A10
50 B6238100 นายศักดิ์ชาย อ่อนสมบูรณ์  N/A10
51 B6238599 นางสาวบัณฑิตา หาญวงษ์  N/A10
52 B6238780 นายภัคภูมิ ดวงดี  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.