รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B5970216 นายคุณานนต์ เรียนชอบ  INFORMATION SCIENCE40
2 B5972067 นายปรมัตถ์ เตยจังหรีด  INFORMATION SCIENCE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B6104009 นางสาวโสภิดารัตน์ คงฤทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
4 B6106157 นายกิตติธัช ชูวัฒนสกุลชัย  Electronic Engineering10
5 B6117054 นางสาวศศิธร เหมกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
6 B6117191 นางสาวกัญญารัตร ใหญ่สูงเนิน  Agricultural and Food Engineering10
7 B6132774 นายชญานนท์ ปัจชาบุตร  ME10
8 B6132996 นายวิธวินท์ เดชบำรุง  PE10
9 B6136314 นางสาวณัฐณิชา เที่ยงขันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
10 B6201685 นายชิษณุพงศ์ โมซา  N/A10
11 B6210069 นายสหัสวรรษ หวลศรีไทย  N/A10
12 B6214890 นางสาวศิระวีร์ มุกโชควัฒนา  N/A10
13 B6217167 นายพิชานนท์ ศรีทรงเมือง  N/A10
14 B6217174 นางสาวปาลิดา สุวรรณรัตน์  N/A10
15 B6217181 นางสาวพิมพ์พินิจ อาดำ  N/A10
16 B6217211 นายมนัสวี จั้นวันดี  N/A10
17 B6217792 นายนครินทร์ หงษ์บินมา  N/A10
18 B6220198 นายภาคภูมิ รื่นฤดี  N/A10
19 B6221133 นายศศิศ คามวัลย์  N/A10
20 B6230593 นายพัฒนพงศ์ สากระจาย  N/A10
21 B6235635 นางสาวภัณฑิรา เวียงสีมา  N/A10
22 B6235666 นายบุญญศักดิ์ ทิมังกูร  N/A10
23 B6235680 นายพรมงคล พวงพันธ์  N/A10
24 B6235710 นายเกียรติพงศ์ พรมเมืองขวา  N/A10
25 B6235734 นายศิรชัย พัฒน์ชนะ  N/A10
26 B6235758 นายปุลิน บุญมาพบ  N/A10
27 B6235819 นายวโรดม วงษ์ชา  N/A10
28 B6235826 นางสาวปริศนา ชำนิเขตการ  N/A10
29 B6235864 นายพลวัชร ยิ่งยง  N/A10
30 B6235895 นายภูริภัทร กลางสาทร  N/A10
31 B6235925 นางสาวภัคจิรา เข็มเพชร  N/A10
32 B6235932 นางสาวสุพัตรา สุขดี  N/A10
33 B6235956 นายดนัย รักษาก้านตง  N/A10
34 B6235963 นายนิทัศน์ วรรณทวี  N/A10
35 B6235970 นายจักรพงษ์ ทองวิเศษ  N/A10
36 B6236021 นายธัชพล เงาศรี  N/A10
37 B6236052 นางสาวบุณฑริกา โตเลิศมงคล  N/A10
38 B6236069 นางสาวชนกนันท์ พิลาภ  N/A10
39 B6236076 นายณัฐปกรณ์ จันโทมา  N/A10
40 B6236083 นายปิติพล ปั้งมาก  N/A10
41 B6236106 นายอัครพล ต๊ะม่าน  N/A10
42 B6236144 นายธนวัฒน์ เสนามาตย์  N/A10
43 B6236168 นายเกียรติศักดิ์ ยะชะระ  N/A10
44 B6236182 นางสาวพิมพ์ชนก โสมศรี  N/A10
45 B6236274 นายนพรัตน์ จันทศิลา  N/A10
46 B6236298 นายยศภัทร พฤทธิวรากุล  N/A10
47 B6236311 นายศาสตราวุฒิ การินทร์  N/A10
48 B6236328 นายเสฏฐวุฒิ แสนกล้า  N/A10
49 B6236335 นางสาวสุพิชชา กุณาศล  N/A10
50 B6236342 นายชุติพนธ์ ธัญญาหาร  N/A10
51 B6236359 นางสาววิลาวัณย์ เพียวิเศษ  N/A10
52 B6236625 นายอับดุลบาซิต ชูสมบัติ  N/A10
53 B6238186 นายชานนท์ สุขนอก  N/A10
54 B6238230 นายเนติธร ฟักกระโทก  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.