รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B5972319 นายวีระวรัตน์ ฤชาอนุกุล  INFORMATION SCIENCE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B5921737 นายจิรวัส สุทธิกฤติยาพร  Environmental Engineering10
3 B6209278 นายธรรมรัฐ มงคลเกตุ  N/A10
4 B6209285 นายธรนินทร์ นางสิงอ้อ  N/A10
5 B6218126 นายธนธรณ์ ณ ตาก  N/A10
6 B6218133 นางสาวศศิธร ทองพา  N/A10
7 B6218157 นางสาวพิลาลักษณ์ พัฒน์ชนะ  N/A10
8 B6218171 นางสาวอัจฉราพร ลี้สกุล  N/A10
9 B6218188 นางสาวปุณยนุช กรดเสน  N/A10
10 B6218218 นายณภัทร นิติวิธานชัย  N/A10
11 B6218225 นางสาวณัฏฐิกา สุขสิงห์  N/A10
12 B6218249 นางสาวชลิตา ค่ากระโทก  N/A10
13 B6218256 นายจักรภัทร นกโพธิ์  N/A10
14 B6218263 นางสาวณิชากมล เพิ่มพานิชเดช  N/A10
15 B6218270 นางสาวนภัสวรรณ บั้งจันอัด  N/A10
16 B6218300 นางสาวกษมา ถินสถิตย์  N/A10
17 B6218324 นางสาวพีรดา เหมือนทองดี  N/A10
18 B6218331 นายรุ่งโรจน์ สอนสุภาพ  N/A10
19 B6218362 นายอนัส เซเมาะ  N/A10
20 B6218379 นางสาวศิริกุล บุญชิด  N/A10
21 B6218386 นางสาวสุรัสวดี แก้วมุลตรี  N/A10
22 B6218393 นางสาวนิศามณี สุขประเสริฐ  N/A10
23 B6218409 นางสาวกชกร ไมตรีจร  N/A10
24 B6218416 นายตะวัน ปักการะสัง  N/A10
25 B6218423 นายศุภวิชญ์ อยู่นิยม  N/A10
26 B6218447 นายเทวฤทธิ์ เจริญฤทธิ์  N/A10
27 B6218461 นายมุตตะกีน พุทธพงค์  N/A10
28 B6218478 นายนัฐพงษ์ วงศ์นนทิ  N/A10
29 B6218485 นายไม้ ธนรุจี  N/A10
30 B6218492 นายบวร แก้วหมื่นทรง  N/A10
31 B6218522 นายภูมินท์ หงษาหิน  N/A10
32 B6218539 นายฐิตินันทก์ ตั้งสิริสิทธิ์  N/A10
33 B6218553 นางสาวปิยธิดา ลิ่มสกุล  N/A10
34 B6218560 นางสาวชฎาพร ไทยคณา  N/A10
35 B6218584 นายฐิติวัฒน์ ฉิมพลี  N/A10
36 B6218683 นายนฤสรณ์ โพธิ์ศรี  N/A10
37 B6218706 นายวิธวัช จันทราศรี  N/A10
38 B6218713 นายมงคล สุขเสมอ  N/A10
39 B6218737 นายอนุชา บุญหนัก  N/A10
40 B6218744 นางสาวขนิฐษา ชั้นชาติ  N/A10
41 B6218775 นายพีรพล เหลืองวิไล  N/A10
42 B6218799 นายจีระ สิงห์แก้ว  N/A10
43 B6218805 นายศรัญยู เทียวประสงค์  N/A10
44 B6218812 นางสาวสุวนันท์ บูชาพันธ์  N/A10
45 B6218850 นางสาวธัญญลักษณ์ อนุพันธ์  N/A10
46 B6219468 นายณัฐภัทร ศิลาพงษ์  N/A10
47 B6221553 นายฐิติวัฒน์ นิลวรรณ  N/A10
48 B6221683 นายกัมปนาท จรัสเอี่ยม  N/A10
49 B6222970 นายมาหามะสักรี หะยีมูซอ  N/A10
50 B6224332 นายธีทัต หงสกุล  N/A10
51 B6225964 นายกมลเทพ ลิ้มดำรงตระกูล  N/A10
52 B6230401 นายธีรวุฒิ สังข์ทอง  N/A10
53 B6238247 นางสาวนิภาภัทร สิริจามร  N/A10
54 B6238445 นายศิวัช หงสกุล  N/A10
55 B6238506 นางสาวกัณฐิกา กองโพธิ์  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.