รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม8
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6209599 นายสุภวัฒน์ บุตรพรหม  Transportation And Logistics Engineering10
2 B6218881 นายรวิวัตน์ รสจันทร์  N/A10
3 B6218898 นายภัทรพล ชุ่มพิมาย  N/A10
4 B6218904 นายศราวุฒิ เทียนขจรศรี  N/A10
5 B6218928 นางสาวจุฬารัตน์ ศรีเมือง  N/A10
6 B6218942 นายจิรายุติ สาสิม  N/A10
7 B6218959 นางสาวณัฐวรา สังวาลย์ทอง  N/A10
8 B6218973 นางสาวอัญชิษฐา สุทธิสา  N/A10
9 B6218980 นางสาวภนิตา พูนมะเริง  N/A10
10 B6219024 นางสาวกรรวี คำแดง  N/A10
11 B6219048 นางสาวธัญญาเรศ สีไธสง  N/A10
12 B6219062 นางสาวปฐมพร รักษ์หิรัญ  N/A10
13 B6219093 นายวิทยา อุไรวรรณ์  N/A10
14 B6219109 นางสาวพนิตสุภา เกตุมาก  N/A10
15 B6219130 นางสาวสุดารัตน์ บัวทอง  N/A10
16 B6219147 นายนันทวัฒน์ เหมือนทอง  N/A10
17 B6219154 นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์ทอง  N/A10
18 B6219178 นางสาวสุทธิดา เย็กรัมย์  N/A10
19 B6219185 นางสาววีรยา ทองสง  N/A10
20 B6219192 นายณัฐดนัย เอมะสุวรรณ  N/A10
21 B6219208 นายรัษฎากร โชคอนุวัฒน์  N/A10
22 B6219246 นางสาวภัณฑิรา ศรีราพัฒท์  N/A10
23 B6219253 นายธนภูมิ ชินพงศ์พันธ์  N/A10
24 B6219260 นางสาวอริสรา วรรณวงค์  N/A10
25 B6219369 นางสาวปริยาภัทธ ไกรอ่ำ  N/A10
26 B6219376 นางสาวอรพรรณ แก้วเขียว  N/A10
27 B6219383 นายชัยธวัช เพ็งสกุล  N/A10
28 B6219413 นายดำรง ปัสเสน  N/A10
29 B6219437 นายชลธาร แววนำ  N/A10
30 B6219444 นางสาวเจษฎาพร จัตุชัย  N/A10
31 B6219475 นางสาวพิมพ์พจี สุขรี  N/A10
32 B6219499 นายพงศธร อดกลั้น  N/A10
33 B6219529 นางสาวอรรศณีย์ ชัยปราณีเดช  N/A10
34 B6219543 นางสาวกฤษณา ทองหลอม  N/A10
35 B6219550 นายทักษิณ อันทะฤทธิ์  N/A10
36 B6219567 นายภณ บุญทน  N/A10
37 B6219574 นายอัษฎาวุฒิ สุธรรมมา  N/A10
38 B6219581 นางสาววราณี มีโชค  N/A10
39 B6219598 นางสาวนริศราภรณ์ โจระสา  N/A10
40 B6219604 นายอภิสิทธิ์ พาณิชชำนาญกุล  N/A10
41 B6219611 นางสาวภัทรา เศษแสนวงค์  N/A10
42 B6219628 นายนฤพล บุญเหมาะ  N/A10
43 B6219659 นางสาวณัฐริกา พงษ์ชะเกาะ  N/A10
44 B6219666 นายอภิสิทธิ์ อุดม  N/A10
45 B6219673 นายชิษณุพงศ์ แจ่มสอาด  N/A10
46 B6219680 นางสาวพีรยา สุขารักษ์  N/A10
47 B6219703 นางสาวโยธิกา แซงบุญนาง  N/A10
48 B6219710 นายปัณณวิชญ์ สีลวานิช  N/A10
49 B6219727 นายกิตติโชค สุขสมัคร  N/A10
50 B6219741 นางสาวสุกัญญา ประจันทัน  N/A10
51 B6220310 นายศุภวิชญ์ มาสุข  N/A10
52 B6220723 นายวสวัตติ์ ทิ้งบริรักษ์  N/A10
53 B6221164 นายพิทวัส เพ็ชรพรรณ  N/A10
54 B6221393 นายธนดล ชัยธานี  N/A10
55 B6226503 นายธนกร แสงระวี  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.