รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม12
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6019020 นางสาวอมฤตตา นิยมนา  Metallurgical Engineering10
2 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก  Metallurgical Engineering10
3 B6106096 นายทรงพล ชุมตรีนอก  Metallurgical Engineering10
4 B6200954 นายกำชัย ตากิ่มนอก  N/A10
5 B6201173 นายนวพล วงค์อุดดี  N/A10
6 B6201180 นายพงศ์พีระ แสงทับทิม  N/A10
7 B6201203 นางสาวกรรณ์ลิกา แก้วสุข  N/A10
8 B6201210 นายณัฐดนัย ปาลี  N/A10
9 B6201227 นางสาวปิยวรรณ เชิดชู  N/A10
10 B6201234 นางสาวพรนภา ก้านนาค  N/A10
11 B6201241 นางสาวนันทวรรณ จันทร์ดา  N/A10
12 B6201258 นางสาวอนันตญา กาฬภักดี  N/A10
13 B6201272 นางสาวพิทยารัตน์ ใจเขียนดี  N/A10
14 B6201289 นายคม บุญจันทร์  N/A10
15 B6201296 นายนฤสรณ์ อุ่นปิง  N/A10
16 B6201302 นายกรวิชญ์ สุทธิธนานันท์  N/A10
17 B6201326 นางสาวญาณิศา คงวิป  N/A10
18 B6201333 นางสาวสิริกัญญา แก้วหนองแสง  N/A10
19 B6201340 นายยศกร สืบญาติ  N/A10
20 B6201357 นายศุภนิมิตร สีใส  N/A10
21 B6201364 นางสาวสุนิฌา ยิ้มอยู่  N/A10
22 B6201371 นางสาวเกวลิน จุรุพันธ์  N/A10
23 B6201401 นายวสุพล ขัติสอน  N/A10
24 B6201432 นายปองพล พุ่มคนสิน  N/A10
25 B6201449 นายภูวนัย สิงกุม  N/A10
26 B6201456 นางสาวสุวรา เปรี่ยมสูงเนิน  N/A10
27 B6201463 นายวชิรวิทย์ ยิ้มเพียรภัทร  N/A10
28 B6201470 นายพันธุ์พฤกษ์ จันทะนามศรี  N/A10
29 B6201524 นายอภิเชษฐ์ โกมุด  N/A10
30 B6201555 นางสาวพัสตราภรณ์ เสนพิมาย  N/A10
31 B6201562 นางสาววรางคณา สาษร  N/A10
32 B6201623 นายอัครวิชญ์ เจริญพันธ์  N/A10
33 B6201661 นางสาวรวิพร เครือวงษ์  N/A10
34 B6201678 นางสาวสุกัญญา สุขศรีวงษ์  N/A10
35 B6201715 นายณัฐพล ด้วงทองอยู่  N/A10
36 B6201746 นายชวกร ปทุมรังสรรค์  N/A10
37 B6201753 นายศุภกฤต ศิรสุกล  N/A10
38 B6201777 นางสาวสุชานาถ คุยสูงเนิน  N/A10
39 B6201807 นายพรวิศิษฏ์ ปราณีพันธุ์  N/A10
40 B6201814 นายสันต์ แสงมณี  N/A10
41 B6201821 นางสาวภัคจิรา คือประโคน  N/A10
42 B6201838 นายฐานทัพ กลับมาอนุรักษ์  N/A10
43 B6201845 นางสาวเจนจิรา บุญแจ้ง  N/A10
44 B6201876 นางสาวสุภาวดี ธรรมนุส  N/A10
45 B6201982 นายธนกร สุขกุล  N/A10
46 B6202774 นางสาวชุติมา จันทะคัด  N/A10
47 B6203092 นางสาวพรประภา รักปรางค์  N/A10
48 B6203115 นางสาวภูสุดา คำพล  N/A10
49 B6209346 นายสุรพล สุดดี  N/A10
50 B6210281 นางสาวกฤติยาภรณ์ แก้วดี  N/A10
51 B6215026 นางสาวพรอุมา บุสปัน  N/A10
52 B6215033 นางสาวธัญญาเรศ ระวิงทอง  N/A10
53 B6225513 นางสาวศรัญญา เกาะม่วงหมู่  N/A10
54 B6225537 นางสาวเบญจกานี เสนาดี  N/A10
55 B6235994 นายวราวุฒิ ท่อนผักแว่น  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.