รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม19
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5912940 นายรัฐพงศ์ ทองสกุล  PE10
2 B6100285 นายทวีรุ่ง อุดมสมบัติสกุล  Mechatronics Engineering10
3 B6101497 นายชลธี บุญวัง  Mechatronics Engineering10
4 B6209209 นายสรรชัย พิทยาวิวัฒน์กุล  N/A10
5 B6209322 นายศิวัจน์ ดิศธนินท์พงษ์  N/A60
6 B6209339 นายพงศธร นครวงศ์  N/A10
7 B6209995 นายเกียรติศักดิ์ งวงช้าง  N/A10
8 B6217914 นางสาววรรณภรณ์ ยอดมาลี  N/A10
9 B6218508 นางสาวเบญจวรรณ ขวัญหวาน  N/A10
10 B6219277 นางสาวปิยะฉัตร หงส์ประภัสสร  N/A10
11 B6219321 นายพิชย ศิลปมณี  N/A10
12 B6219352 นายณัฐพล การะสิทธิ์  N/A10
13 B6221119 นางสาวชลธิชา แพรนาพันธุ์  N/A10
14 B6223724 นางสาวอริสา สุนทรโรจน์  N/A10
15 B6223953 นายศิระ ดุลวิทย์  N/A10
16 B6223984 นางสาวพลอยไพลิน ขุโนรัมย์  N/A10
17 B6223991 นางสาวธัญญาลักษณ์ สุวรรณโส  N/A10
18 B6224011 นางสาวพิณทิพย์ กินขุนทด  N/A10
19 B6224059 นางสาวมัณฑิตา เย็นรัตน์  N/A10
20 B6224073 นางสาวสิริยากร ซาตัน  N/A10
21 B6224103 นางสาวอรทัย แนบผักแว่น  N/A10
22 B6224110 นางสาวกวิสรา ชมบุญ  N/A10
23 B6224226 นางสาวปริญญา สีเมืองเพีย  N/A10
24 B6224233 นายจักริน ชัยวรรณ์  N/A10
25 B6224288 นายธนานัติ จันทรศรี  N/A10
26 B6224295 นายพงศ์โพยม คำสอน  N/A10
27 B6224424 นายอภิวัช พันธ์ต้น  N/A10
28 B6224462 นางสาวปนัสยา นางนวล  N/A10
29 B6224486 นายอภิพัฒน์ สายหอม  N/A10
30 B6224592 นางสาวอุทุมพร พับโพธิ์  N/A10
31 B6224608 นายคุณานันต์ เพชรจอม  N/A10
32 B6224691 นายผดุงพงษ์ บรรเรียนกิจ  N/A10
33 B6224707 นางสาวสุธิดา ยศทสาร  N/A10
34 B6224752 นางสาวสุมินทรา ศรีเทพสวด  N/A10
35 B6224776 นายวิทยา พิมคิลี  N/A10
36 B6224790 นายอภิสิทธิ์ นามศรี  N/A10
37 B6224837 นางสาวชญานี คงชุ่ม  N/A10
38 B6224844 นางสาวอมราภรณ์ มารมย์  N/A10
39 B6224851 นางสาวกนกพร โพธิ์ชน  N/A10
40 B6224875 นายพิษณุพร อ่วมเพ็ชร์  N/A10
41 B6224882 นายคุณานนต์ วันทิ  N/A10
42 B6224899 นายภูวดล กระจาย  N/A10
43 B6224943 นายพงศกร บ่มกลาง  N/A10
44 B6225018 นางสาวภัคจิรา จันดา  N/A10
45 B6225025 นางสาวเมริศรา งามจำรัส  N/A10
46 B6225087 นายจิรพัทธ์ พิมพ์สวัสดิ์  N/A10
47 B6225124 นายชวัลวิทย์ จำปาจีน  N/A10
48 B6225254 นางสาววิภาวดี บุญสนธ์  N/A10
49 B6225261 นายดนัยพัชร์ ประสานรัตน์  N/A10
50 B6225285 นางสาวสุภาพร สันตพลี  N/A10
51 B6225322 นายเกรียงไกร บุญสินชัย  N/A10
52 B6225360 นางสาวนภัสสร นิลารัตน์  N/A10
53 B6225421 นายนพกร สาลีพิมพ์  N/A10
54 B6225445 นายพุทธินันท์ มรรยาทอ่อน  N/A10
55 B6225490 นายศตวรรษ ศรีสวัสดิ์  N/A10
56 B6225926 นายศิวัช คอนรัมย์  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.