รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม14
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6200930 นายกรเทพ เทพพุทธางกูร  N/A10
2 B6201548 นายสุทธิพงษ์ นามแสง  N/A10
3 B6202613 นายวิชัย ขอนยาง  N/A10
4 B6202637 นายนันทพงศ์ แสงงาม  N/A10
5 B6202644 นายกิตติคุณ ผางโคกสูง  N/A10
6 B6202651 นายสุขสันต์ สิทธิพรมมา  N/A10
7 B6202668 นางสาวนันทิดา บรรณศรี  N/A10
8 B6202675 นายณัชพล กาบทุม  N/A10
9 B6202682 นายภูริณัฐ นภวงศ์ ณ อยุธยา  N/A10
10 B6202699 นางสาวนรารัตน์ นุริศักดิ์  N/A10
11 B6202705 นางสาวกานต์ทิตา แก่นคำ  N/A10
12 B6202729 นางสาวอภิญญา รักความซื่อ  N/A10
13 B6202736 นายศิวกร พรมเกตุ  N/A10
14 B6202743 นางสาวนฤดี อรุณโน  N/A10
15 B6202750 นายจักรวัฒน์ รัตนะอุดม  N/A10
16 B6202798 นางสาวอุบลวรรณ มาขุมเหล็ก  N/A10
17 B6202828 นายมหพันธุ์ พิมรินทร์  N/A10
18 B6202835 นางสาวสุจิวรรณ ราชคำ  N/A10
19 B6202842 นางสาวมัณฑนา ประเสริฐหล้า  N/A10
20 B6202866 นางสาวอภิชญา พิมพ์พันธ์  N/A10
21 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา  N/A10
22 B6202897 นายธนวัฒน์ เหล่านคร  N/A10
23 B6202903 นายอธิป วงศ์พาณิชยกุล  N/A10
24 B6202910 นายณรงค์ศักดิ์ เสนจันตะ  N/A10
25 B6202934 นายเกียรติภูมิ มะสุใส  N/A10
26 B6202941 นายอาทิตย์ วงษาพัด  N/A10
27 B6202965 นางสาวศุภาพิชญ์ จำรูญประดิษฐ์กุล  N/A12
28 B6202996 นางสาวฉัตรสุดา สร้อยเงิน  N/A10
29 B6203009 นางสาวณัฐชยา ทรัพย์สิน  N/A10
30 B6203016 นายธนวิชญ์ สุขแก้ว  N/A10
31 B6203023 นายรัชชานนท์ กัลยา  N/A10
32 B6203030 นายจารุกิตติ์ จันทร์ตระกูล  N/A10
33 B6203061 นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ย่าง  N/A10
34 B6203078 นายธนพล จิตจักร  N/A10
35 B6203146 นายณพัฒน์ศักย์ ปิยะวงศ์วัฒนา  N/A10
36 B6203160 นายธนา เฟื่องฟู  N/A10
37 B6203177 นายอัครพล เลิศวิชญกมล  N/A10
38 B6203191 นายวัชรพล ศรีสวน  N/A10
39 B6203214 นางสาวศศิพิมพ์ สุโพธิ์  N/A10
40 B6203238 นายสุทธิพงษ์ อุใจยา  N/A10
41 B6203245 นายวิชัย เสนเดช  N/A10
42 B6203276 นายคเนศวร จันทร์แสงกุล  N/A10
43 B6203283 นางสาวธัญญาภรณ์ หนูริง  N/A10
44 B6203290 นางสาวนันฐิกา พัฒน์ลำภู  N/A10
45 B6203306 นายเกรียงไกร บุญเชนทร์  N/A10
46 B6208752 นายวรโชติ มีลา  N/A10
47 B6217921 นายสิทธิโชติ โชคเจริญ  N/A10
48 B6218355 นางสาวปนัดดา อามาตมนตรี  N/A10
49 B6221768 นายสุรพัฒน์ กอบวิยะกร  N/A10
50 B6235703 นายธรรมรัฐ เพ็ชรอินทร์  N/A10
51 B6236250 นายชัยมงคล มะอาจเลิศ  N/A10
52 B6238360 นายธนภัทร ศรีหาปัญญา  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.