รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม11
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6132927 นางสาวศศิชา คชสร  Environmental Engineering10
2 B6200947 นางสาวสุวิมล เตชะนอก  N/A10
3 B6200985 นายคณิน งามพสุธาดล  N/A10
4 B6201029 นางสาวกัลยกร ปฏิสุขัง  N/A10
5 B6201036 นายปฐมพงศ์ บุญแก้ว  N/A10
6 B6201043 นายดรุณาทร กาญจโนภาส  N/A10
7 B6201050 นายภูตะวัน มหาชัย  N/A10
8 B6201067 นายปรมี สุริยะจันทร์โณ  N/A10
9 B6201074 นายภูธิราช ร้อยทา  N/A10
10 B6201081 นายวรโชติ รุกขพันธุ์  N/A10
11 B6201098 นางสาวฟาติน ยามันสะบีดีน  N/A10
12 B6201104 นางสาวสุพิชญา แช่มชื่น  N/A60
13 B6201111 นางสาวสุจิตรา ขาวแก้ว  N/A10
14 B6201128 นายญาณวรุตม์ สะแกแสง  N/A10
15 B6201135 นางสาวบุษยมาศ ชื่นชุมทรัพย์  N/A10
16 B6201142 นายธีรนัย ตุงใย  N/A10
17 B6201159 นางสาวหทัยภัทร ตั้งจิตร  N/A10
18 B6215484 นางสาวเบญจรัตน์ กำลังรัมย์  N/A10
19 B6221294 นางสาวนันทกานต์ ตั๊นไพบูลย์  N/A10
20 B6221560 นายชวัลนุวัฒน์ จันทร์อ้น  N/A10
21 B6221577 นายนลธวัช นามบ้านค้อ  N/A10
22 B6221584 นางสาวณัฐิดา มณีรุ่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
23 B6221607 นายปนุชาญศิลป์ ยึดพวก  N/A10
24 B6221621 นายณัฐพงศ์ รามภักดี  N/A10
25 B6221652 นางสาวจุฑารัตน์ เพ็งพินิจ  N/A10
26 B6221669 นางสาวมนต์นภา มุขทอง  N/A10
27 B6221690 นายภาณุ อุตะโว  N/A10
28 B6221713 นายสิรภพ นิโครธานนท์  N/A10
29 B6221737 นายปรีชา แต่งชอบ  N/A10
30 B6221744 นางสาวสุธิดา โกติรัมย์  N/A10
31 B6221775 นางสาวชโลทร แสนทวีสุข  N/A10
32 B6221799 นางสาววรรณภา สมบูรณ์  N/A10
33 B6221805 นางสาวชิดกมล เชื้อหาญ  N/A10
34 B6221812 นางสาวญารินดา สาลี  N/A10
35 B6221829 นายอานนท์ แต้วไธสง  N/A10
36 B6221843 นายธีระพัฒน์ หลุมข้าว  N/A10
37 B6221850 นายภาณุวัฒน์ นาศา  N/A10
38 B6221867 นางสาวพิมประภัส มุ่งหาทรัพย์  N/A10
39 B6221874 นางสาวศิริรัตน์ คูณขุนทด  N/A10
40 B6221898 นางสาวพัชรีภรณ์ กลั่นหมอ  N/A10
41 B6221904 นายชาญวุฒิ คะลา  N/A10
42 B6221911 นางสาวชนิกานต์ ศรีสะอาด  N/A10
43 B6221928 นายจิรวัฒน์ นาเวียง  N/A10
44 B6221942 นายอติชาติ ภู่นิเทศ  N/A10
45 B6221959 นางสาวณัฐชา ลาชัย  N/A10
46 B6221973 นายภูริภัทร ชุติปัญญาภรณ์  N/A10
47 B6221997 นางสาวเสาวลักษณ์ คำไพ  N/A10
48 B6222345 นางสาวศศิกานต์ ภูศิริต  N/A10
49 B6222499 นายอรชุน ลุนทอง  N/A10
50 B6226862 นายธนพล เรไร  N/A10
51 B6227111 นายพรหมวรรธ ดวงปรีชา  N/A10
52 B6236137 นางสาวสุดาพร นะรัยรัมย์  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.