รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม22
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6021535 นางสาวชลดา อุ่นเหมือน  TCE10
2 B6112721 นายธีรพัฒน์ เยาวนารถ  Geological Engineering10
3 B6115432 นางสาวอริศรา สิงจันลา  CME10
4 B6115838 นางสาวนันท์นภัส สุจจะชารี  ChemE10
5 B6116040 นายอมรเทพ สุวรรณโกสุม  CME10
6 B6118693 นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์  CPE10
7 B6118808 นางสาววรรณวิสา การปรีชา  ME10
8 B6132811 นายภาณุพงษ์ อสุพล  ChemE10
9 B6136765 นายกุลยศ วดีศิริศักดิ์  Geological Engineering10
10 B6202064 นางสาวตรีทิพยนิภา พิมสอน  Electronic Engineering10
11 B6202071 นางสาวศุภนิดา ใฝ่จิตร  Electronic Engineering10
12 B6202088 นางสาวกิตติมา ธรรมวัติ  IE10
13 B6202286 นายกฤษดา พาภักดี  CPE10
14 B6209186 นายสายชล มาบ้านซ้ง  Agricultural and Food Engineering10
15 B6209490 นางสาวจันทนิภา หลักบึง  N/A10
16 B6210267 นายปณิธิ จรรยาศิริ  N/A10
17 B6215323 นางสาวกฤตยา สู่สุข  N/A10
18 B6215378 นางสาวอริษรา บุษราคำ  N/A10
19 B6216672 นางสาวภัทราวดี จันทร์พัฒน์  Automotive Engineering10
20 B6216696 นางสาวภัทรวดี โทสันเทียะ  N/A10
21 B6216719 นางสาวนฤมล ไชยวาที  CPE10
22 B6217891 นายพงศกร อริยมนตรี  Agricultural and Food Engineering10
23 B6218119 นายดรัณภพ สีพันธ์โคตร์  Automotive Engineering10
24 B6218294 นายยศพล จันทะนาม  CPE10
25 B6218645 นางสาวศศิธร ทันใจ  N/A10
26 B6218836 นายพนัฐกร พรมสอน  Metallurgical Engineering10
27 B6218911 นายณัฐชนน งามสอน  Geological Engineering10
28 B6220303 นางสาวปัทมาวลี อินทร์พุ่ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
29 B6220655 นายธนพล ไชยนิตย์  CPE10
30 B6221430 นายกิตติพงษ์ ปัญญาเก่ง  N/A10
31 B6221461 นายภูริทัต พลหาญ  Transportation And Logistics Engineering10
32 B6221478 นายจักรวุฒิ ปอศรี  Metallurgical Engineering10
33 B6221645 นายวัฒกาญจน์ จันธิมา  N/A10
34 B6223489 นายอัษฎาวุฒิ ทนุวรรณ  N/A10
35 B6224271 นายทิวัตถ์ ขนุน  Transportation And Logistics Engineering10
36 B6224967 นางสาวชลดา จันทะนะ  IE10
37 B6225414 นางสาวสิโรชา แก้วบุญเรือง  N/A10
38 B6225773 นางสาวกมลชนก ถาวร  CME10
39 B6226206 นายยุทธจักร ตรวจนอก  ChemE10
40 B6227128 นายกิตติพัฒน์ สุวรรณดี  Geological Engineering10
41 B6230692 นายนวมินทร์ พุ่มเกษม  EE10
42 B6230739 นายชนายุทธ ศรีคง  EE10
43 B6235857 นายนิธิเดช แสงกล้า  N/A10
44 B6236243 นางสาวศรินยา สร้อยมาลัย  Environmental Engineering10
45 B6236281 นายธีรยุทธ แสงพรม  N/A10
46 B6236304 นายเฉลิมพันธ์ พรรณนิกร  N/A10
47 B6236380 นางสาวจุฬาภรณ์ วงค์ชัย  N/A10
48 B6236403 นางสาวณัฐนิชา สารพันธ์  N/A60
49 B6236533 นายธนธรรณ์ การกระสัง  ME10
50 B6237882 นายสันติราษฎร์ นุกูลกิจ  EE10
51 B6237998 นายกิตติศักดิ์ พวงมาลา  N/A10
52 B6238568 นางสาวลักขณา สารโท  N/A10
53 B6238582 นายวิทศณุ ชาวไทย  PE10
54 B6238841 นายฟุรกอน มะมิง  PE10
55 B6238889 นายสราวุธ สุขนาคกิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.