รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม22
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6021535 นางสาวชลดา อุ่นเหมือน  TCE10
2 B6112721 นายธีรพัฒน์ เยาวนารถ  Geological Engineering10
3 B6115432 นางสาวอริศรา สิงจันลา  CME10
4 B6115838 นางสาวนันท์นภัส สุจจะชารี  ChemE10
5 B6116040 นายอมรเทพ สุวรรณโกสุม  CME10
6 B6118693 นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์  PE10
7 B6118808 นางสาววรรณวิสา การปรีชา  CPE10
8 B6132811 นายภาณุพงษ์ อสุพล  ChemE10
9 B6136765 นายกุลยศ วดีศิริศักดิ์  Geological Engineering10
10 B6202064 นางสาวตรีทิพยนิภา พิมสอน  N/A10
11 B6202071 นางสาวศุภนิดา ใฝ่จิตร  N/A10
12 B6202088 นางสาวกิตติมา ธรรมวัติ  N/A10
13 B6202286 นายกฤษดา พาภักดี  N/A10
14 B6209186 นายสายชล มาบ้านซ้ง  N/A10
15 B6209490 นางสาวจันทนิภา หลักบึง  N/A10
16 B6210267 นายปณิธิ จรรยาศิริ  N/A10
17 B6215323 นางสาวกฤตยา สู่สุข  N/A10
18 B6215378 นางสาวอริษรา บุษราคำ  N/A10
19 B6216672 นางสาวภัทราวดี จันทร์พัฒน์  N/A10
20 B6216696 นางสาวภัทรวดี โทสันเทียะ  N/A10
21 B6216719 นางสาวนฤมล ไชยวาที  N/A10
22 B6217891 นายพงศกร อริยมนตรี  N/A10
23 B6218119 นายดรัณภพ สีพันธ์โคตร์  N/A10
24 B6218294 นายยศพล จันทะนาม  N/A10
25 B6218645 นางสาวศศิธร ทันใจ  N/A10
26 B6218836 นายพนัฐกร พรมสอน  N/A10
27 B6218911 นายณัฐชนน งามสอน  N/A10
28 B6220303 นางสาวปัทมาวลี อินทร์พุ่ม  N/A10
29 B6220655 นายธนพล ไชยนิตย์  N/A10
30 B6221430 นายกิตติพงษ์ ปัญญาเก่ง  N/A10
31 B6221461 นายภูริทัต พลหาญ  N/A10
32 B6221478 นายจักรวุฒิ ปอศรี  N/A10
33 B6221645 นายวัฒกาญจน์ จันธิมา  N/A10
34 B6223489 นายอัษฎาวุฒิ ทนุวรรณ  N/A10
35 B6224271 นายทิวัตถ์ ขนุน  N/A10
36 B6224967 นางสาวชลดา จันทะนะ  N/A10
37 B6225414 นางสาวสิโรชา แก้วบุญเรือง  N/A10
38 B6225773 นางสาวกมลชนก ถาวร  N/A10
39 B6226206 นายยุทธจักร ตรวจนอก  N/A10
40 B6227128 นายกิตติพัฒน์ สุวรรณดี  N/A10
41 B6230692 นายนวมินทร์ พุ่มเกษม  N/A10
42 B6230739 นายชนายุทธ ศรีคง  N/A10
43 B6235857 นายนิธิเดช แสงกล้า  N/A10
44 B6236243 นางสาวศรินยา สร้อยมาลัย  N/A10
45 B6236281 นายธีรยุทธ แสงพรม  N/A10
46 B6236304 นายเฉลิมพันธ์ พรรณนิกร  N/A10
47 B6236380 นางสาวจุฬาภรณ์ วงค์ชัย  N/A10
48 B6236403 นางสาวณัฐนิชา สารพันธ์  N/A60
49 B6236533 นายธนธรรณ์ การกระสัง  N/A10
50 B6237882 นายสันติราษฎร์ นุกูลกิจ  N/A10
51 B6237998 นายกิตติศักดิ์ พวงมาลา  N/A10
52 B6238568 นางสาวลักขณา สารโท  N/A10
53 B6238582 นายวิทศณุ ชาวไทย  N/A10
54 B6238841 นายฟุรกอน มะมิง  N/A10
55 B6238889 นายสราวุธ สุขนาคกิจ  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.