รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม21
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5921638 นายวุฒิชัย ประยูรคำ  CME10
2 B6201722 นายหฤษฎ์ ย่านกลาง  N/A10
3 B6213503 นางสาวปรารถนา เว้นบาป  N/A10
4 B6214166 นางสาวปณัสกาญจน์ ภูดินดง  N/A10
5 B6214852 นางสาวอารยา เทศทิพย์  N/A10
6 B6215118 นางสาวปริยา ดาษดา  N/A10
7 B6220099 นางสาวปีใหม่ พงษ์รอด  N/A10
8 B6222253 นายภูมินทร์ วิเศษวงษา  N/A10
9 B6222260 นายภูเมธ เจริญรัตน์  N/A10
10 B6224905 นางสาวพัชรนันท์ ธนะสุระวุฒิสกุล  N/A10
11 B6227166 นายศิริชัย ประสพผล  N/A10
12 B6227272 นางสาวจุฑามณี สนธิมูล  N/A10
13 B6230180 นายเกียรติศักดิ์ ศรีชู  N/A10
14 B6230203 นายกิติภูมิ มีสมบูรณ์  N/A10
15 B6230210 นางสาวปิ่นแก้ว แสงราช  N/A10
16 B6230234 นางสาวขนิษฐา ชนะภัย  N/A10
17 B6230258 นายฝนเทพ พลวัต  N/A10
18 B6230326 นายพีระชัย ฮวบขุนทด  N/A10
19 B6230531 นางสาวพิชญาภัค อัปการัตน์  N/A10
20 B6230555 นางสาวนีรภา จันทะเดช  N/A10
21 B6230579 นางสาวสิรินทร สำราญนิช  N/A10
22 B6230616 นางสาวอารียา ชาชิโย  N/A10
23 B6230623 นางสาวเขมจิรา ชูประดิษฐ  N/A10
24 B6230647 นายธนะพล รัตนะ  N/A10
25 B6230678 นายปรัชญา ทิพย์สำเหนียก  N/A10
26 B6230685 นายวราวุฒิ สามีรัมย์  N/A10
27 B6230753 นางสาวอาทิตยา จันทร์เกษม  N/A10
28 B6230807 นายอดิศร แซ่ลี  N/A10
29 B6230845 นายพิเชฐ ประเสริฐสังข์  N/A10
30 B6230937 นางสาวปาณิสรา สนธยาพาโชค  N/A10
31 B6230982 นางสาวอลิชา ศรีสูงเนิน  N/A10
32 B6235611 นางสาวเพ็ญนภา อินทะสิงห์  N/A10
33 B6235642 นางสาวอุไรวรรณ สมมุ่ง  N/A10
34 B6235659 นางสาวจิรารัตน์ ทิมังกูร  N/A10
35 B6235673 นายกานต์ชนก ชนกคุณ  N/A10
36 B6235697 นายวิชญา สิทธินนธชัย  N/A10
37 B6235727 นางสาวมัณฑิตา สุณาวงค์  N/A10
38 B6235772 นายจิรพันธ์ ธานีพูน  N/A10
39 B6235789 นายต่อเกียรติ จันทะวงค์  N/A10
40 B6235796 นายธนัช อังกนก  N/A10
41 B6235833 นายสุรเชษฐ์ ไสชิต  N/A10
42 B6235840 นายพุทธภูมิ วิเศษสุนทร  N/A10
43 B6235901 นายณัฐธวัช เรืองโอชา  N/A10
44 B6235987 นางสาวสนธยา มาตรแสง  N/A10
45 B6236007 นางสาวณัฐธิดา ชนทองหลาง  N/A10
46 B6236038 นางสาวเกวลี กบขุนทด  N/A10
47 B6236045 นายชาญชล ประดิษฐภูมิ  N/A10
48 B6236090 นางสาวศิรประภา บอกขุนทด  N/A10
49 B6236113 นางสาวจันจิรา นาบำรุง  N/A10
50 B6236236 นางสาวพูนทรัพย์ สัมพันธ์กาญจน์  N/A10
51 B6236366 นางสาวกนิษฐา สุขรี  N/A10
52 B6236373 นางสาวสิริกาญจน์ เรืองคณาสันต์  N/A10
53 B6238155 นางสาวจรัสศรี เหลื่อนทองหลาง  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.